Dialog mellan beslutsfattare och ungdomar

Träffarna mellan ungdomar och beslutfattare är projekt som ger den officiella strukturerade dialogen mervärde. Genom dem kan man behandla ett ämne som känns viktigt, lära sig mer om demokrati och föra in EU-ämnen i den nationella debatten.

Projekten handlar om antingen

 • aktuella ämnen för strukturerad dialog eller
 • Erasmus+-programmets prioriteringar för ungdomar som ungas välbefinnande, sysselsättning eller deltagande i EU-beslutsfattande.

Ungdomarna talar om för beslutsfattarna vartåt ungdomspolitiken bör gå

Bidragsberättigade aktiviteter är:

 • Nationella och internationella seminarier där unga får information, kan delta aktivt och utbyta åsikter med beslutfattare om teman för strukturerad dialog eller EU:s ungdomsstrategi.
 • Evenemang under europeiska ungdomsveckan där aktuella ämnen inom ungdomspolitiken presenteras och diskuteras.
 • Samråd med ungdomar (webbsamråd, opinionsundersökningar osv.) för att kartlägga ungdomars behov när det gäller demokratiskt deltagande.
 • Träffar, seminarier, informationsspridningsevenemang samt diskussionsmöten mellan unga och beslutsfattare där man behandlar ungas deltagande i genomförandet av demokrati.
 • Evenemang där ungdomar får simulera demokratiska institutioner och deras beslutsprocesser.

Inom ramen för projekten diskuterar ungdomarna med beslutsfattare, det vill säga politiker, experter och myndigheter inom ungdomssektorn. Genom dessa diskussioner och genom sina uttalanden, åsikter och rekommendationer talar ungdomarna om för beslutsfattarna vartåt den europeiska ungdomspolitiken bör gå.

Träffarna och metoderna som används på dem bör beslutas av unga och avspegla dem – ungdomarna som deltar i dialogen ska delta i träffens genomförande från planering till evaluering. Bidraget ansöks och projektet koordineras av en organisation och ungdomarna som deltar i organisationens verksamhet utgör projektets ”ledningsgrupp”. Principer och praxis för icke-formellt lärande utnyttjas för träffarna.

Projektet kan genomföras på internationell eller nationell nivå. I internationella projekt är samarbete viktigt: ungdomar från olika länder planerar aktiviteterna tillsammans, beslutar projektets ämne och bygger upp programmet samt utvärderar hur projektet lyckades. Organisationer i EU:s grannskapsländer kan vara med som partner i projekten, men de kan inte ansöka bidrag eller vara värdar för en träff.

Formella kriterier för träffar mellan unga och beslutsfattare

Träffen i ett nötskal

Vilka organisationer kan delta?

 • Allmännyttiga organisationer, föreningar
 • Europeiska ungdomsorganisationer
 • Lokala offentliga organ (kommunalt ungdomsväsende, församlingar)

Vilka länder deltar?

 • Programländerna
 • EU:s grannskapsländer

Vem ansöker bidrag och varifrån?

 • En organisation i ett programland ansöker bidrag för alla projektparter av sitt lands nationella programkontor

Hur många organisationer?

 • Internationella träffar: 2, varav minst en från ett programland
 • Nationella träffar: 1 organisation från ett programland

Projektets längd

 • 3–24 månader inkl. planering och evaluering
 • Själva träffens längd har inte definierats

Plats

 • Träffen arrangeras i den sökande organisationens hemland
 • Undantag: Om sökande är en europeisk ungdomsorganisation, kan träffen arrangeras i vilket programland som helst därifrån det finns deltagare

Deltagare

 • Minst 30 ungdomar i åldern 13–30 år från deltagande länder
 • Ålder och hemland för beslutsfattarna som deltar i dialogen är inte begränsade

Projektbidrag

Projektets bidrag beräknas enligt kriterierna nedan. Ett projekt kan få högst 50 000 euro.

Bidragstyp

Vad täcker det?

Projektstöd

 • Bidrag till alla övriga kostnader som är direkt förknippade med förberedelse, genomförande och uppföljning av verksamheten
 • 45 €/deltagare/aktivitetsdag (i Finland)
 • Schablonbeloppet beror på verksamhetsland

Resebidrag

 • Bidraget kan användas för resor till och från verksamhetsorten
 • Täcker inte resor under själva aktiviteten
 • Engångsersättning betalas enligt resans längd
 • Avståndskalkylatorn (Distance calculator) visar resans längd
 • Bidrag beviljas en gång för varje deltagare
 • Bidragsbeloppen specificeras i tabellen nedan

Stöd till funktionshindrade deltagare

 • 100 % av verkliga tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av deltagarens specialbehov (t.ex. assistent, specialbehov vid logi och resor, nödvändiga hjälpmedel, teckenspråkstolk osv.)

Specialbidrag

 • Täcker 100 % av verkliga tilläggskostnader som är nödvändigt för deltagande i denna insats (t.ex. kostnader för pass och visum, uppehållstillstånd och vaccinationer)
 • Projekt kan söka pengar för resekostnader under särskilda kostnader för upp till 80 % av de totala tillåtna kostnaderna. Sökandena måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna -schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan- inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna

Resans längd är avgörande för bidragsbeloppet som beviljas för resekostnader.

Avståndskalkylatorn (Distance calculator)

Resans längd km

Bidrag €/deltagare

10–99

20

100–499

180

500–1999

275

2000–2999

360

3000–3999

530

4000–7999

820

8000–

1500

Närmare information