Anvisningar och närmare information för projekt som fått bidrag

Avtal

Projekten som fått bidrag, det vill säga förmånstagarna, får projektavtalet med bilagor per e-post. Två exemplar av projektavtalet ska skrivas ut och projektets juridiska representant ska underteckna båda exemplaren. Därefter skickas de undertecknade avtalen till Utbildningsstyrelsen, där Utbildningsstyrelsens företrädare undertecknar dem för det nationella programkontorets (NK) del. Ett avtalsexemplar returneras till förmånstagaren.

Observera att alla projektpartner bär ansvar för att projektets genomförande ska lyckas och att alla partner även finns listade i projektavtalet.

Med projektavtalet skickar vi också en blankettetten för konto- och betalningsuppgifter där förmånstagarens kontouppgifter ska fyllas i. Bankkontot som anges ska var det från vilket projektets utgifter betalas.
Blanketten skickas i doc-format till adressen yiasopimus@oph.fi. Skicka in blanketten också per post tillsammans med avtalsexemplaren.

När projektavtalet är undertecknat och blankett för konto- och betalningsuppgifter har skickats till Utbildningsstyrelsen, betalas 80 % av bidraget till projektet. Resterande 20 % betalas när projektets slutrapport har godkänts.

Avtalets bilagor och blankettmallar 2018

BILAGA I: Allmänna villkor

  • Allmänna villkor (pdf)

BILAGA III: Ekonomiska och avtalsmässiga regler

  • Programområde 1: Mobilitetsprojekt (pdf)

BILAGA IV: Tillämpade schablonbelopp

BILAGA VI:Volunteering Agreement

Övriga blankettmallar

Avtalets bilagor och blankettmallar 2017

BILAGA I: Allmänna villkor

  • Allmänna villkor (pdf)

BILAGA III: Ekonomiska och avtalsmässiga regler

BILAGA IV: Tillämpade schablonbelopp

BILAGA VI: EVS Volunteering Agreement

Övriga blankettmallar

Avtalets bilagor och blankettmallar 2016

Avtalets bilagor och blankettmallar 2015

Avtalets bilagor och blankettmallar 2014

Kommunikation

De som genomför projekt med finansiering från Erasmus+-programmet ska informera ändamålsenligt, öppet och synligt om projektet och om det ekonomiska stöd som projektet har fått. Informationen är viktig för att sprida projektets verksamhet och resultat. Därtill är den en förutsättning för att få finansiering.

Projekt som har fått bidrag ska i sin kommunikation alltid nämna att det handlar om ett projekt som fått EU-finansiering. I all information och allt material om projektet (bl.a. broschyrer, presentationsblad, affischer, föredrag, informationsmaterial), också i samband med konferenser och seminarier, måste EU:s symbol, logotyp och Erasmus+-programmets grafiska regler användas.

Om EU:s symbol används tillsammans med en annan logotyp, måste EU-symbolen vara tillräckligt synlig.

Erasmus+-logon på Utbildningsstyrelsens webbplats (på finska)

Erasmus+-grafiskt program och logotyper på kommissionens webbplats

Youthpass

Webbverktyget Youthpass har utvecklats för att identifiera och erkänna det lärande som sker inom ramen för Erasmus+ Youth in Action-projekt. I bästa fall är Youthpass en process som spänner över hela projektet. Den innebär att ungdomarna som deltar i projektet med projektledarens stöd bedömer hur deras egna kunskaper har utvecklats. I en bra utvärdering av lärandet har dialogen mellan ungdomarna och ledaren en central roll.

Närmare information om Youthpass på Utbildningsstyrelsens webbplats