Ytterligare information till sökande

Kriterier för att vara bidragsberättigad

Det första man ska göra när man börjar planera ett projekt är att kontrollera att projektet uppfyller de krav som ställs för att alls kunna beviljas finansiering från programmet. Projektet måste anknyta till programmets mål och motsvara alla kriterier som ställs för att ett projekt är bidragsberättigat.

Projektet utvärderas inte, om det inte uppfyller de grundläggande kriterierna: ansökan har lämnats in i tid, projektet har rätt målgrupper, plats för aktiviteterna, längd, innehåll osv. Om projektet inte uppfyller de kriterier som ställs, förkastas ansökan utan vidare utvärdering.

Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterierna är de aspekter som används för att poängsätta projekten (högst 100 poäng) och ställa dem i rangordning. Beroende på vilken typ av bidrag man ansöker, beaktas åtminstone följande:

Projektet anknyter till programmets mål och prioriteringar (högst 30 poäng)

 • Projektet anknyter till programmets mål och de europeiska prioriteringar som fastställs årligen
 • Projektet inkluderar ungdomar med sämre förutsättningar än andra
 • Förväntade läranderesultat för projektets deltagare
 • Exempelvis i ett individuellt mobilitetsprojekt ökar deltagarnas kunskaper om volontärtjänsten och volontärtjänstens värde

Projektplanens kvalitet (Programområde 1 och 3 högst 40 påeng, Programåmrode högst 20 poäng)

 • Projektplanens kvalitet (planeringsskedets kvalitet; aktivitetsprogrammets kvalitet;evalueringens kvalitet; partnerskapets kvalitet/alla partner deltar aktivt i projektet)
 • Kvaliteten hos projektets innehåll och arbetssätt (projektets ämne och genomförande är i balans; deltagarna deltar aktivt i projektet; valet av deltagare passar projektet)
 • Planering av projektets förväntade läranderesultat, använda metoder och redskap, synliggörande och erkännande

Projektets synlighet och effekter (högst 30 påäng)

 • Effekter, indirekt inverkan och fortsatta åtgärder
 • Tillgänglighet och kontinuitet hos materialet och kunskapen som produceras
 • Projektets/ungdomssektorns synlighet
 • Spridning och tillvaratagande av resultaten

Speciellt inom Programområde 2 är det därtill viktigt med sammansättningen hos teamet som genomför projektet samt samarbetets organisering och kvalitet (högst 20 poäng):

 • Projektets parter är verksamma inom områden som anknyter till ämnet. De är experter på temat och har bevisade kunskaper om det.
 • Projektparterna kan sprida projektets resultat internationellt.
 • Projektparterna har tydligt uppdelade ansvar och arbetsuppgifter och de har förbundit sig till projektet. Projektparternas specialkunskaper utnyttjas effektivt.
 • Projektets koordinator kan leda ett internationellt projekt på ett högklassigt sätt.
 • Projektet inkluderar nya användare av programmet.
 • Projektparter från grannskapsländer måste bidra med ett speciellt mervärde till projektet. Om så inte är fallet, förkastas hela projektet med den motiveringen.

Kort sagt: Inom projektet gör rätta aktörer rätta saker i rätt tid!

Erasmus+-programmets mål inom ungdomssektorn

 • Förbättra ungdomars möjligheter till sysselsättning, utbildningsnivå och kompetens
 • Öka ungdomars sociala kapital, möjligheter att påverka och aktivt delta i samhället
 • Beakta olika ungdomar och underlätta samarbete mellan sektorer
 • Utveckla kvaliteten på ungdomsarbete och förbättra samarbetet på alla nivåer inom ungdomssektorn
 • Främja erkännande av icke-formellt och informellt lärande