Vem genomför programmet Erasmus+

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är i sista hand ansvarig för att verkställa programmet Erasmus+. Kommissionen administrerar programmets budget och beslutar om programmets prioriteringar, mål och regler. Därtill styr och övervakar den programmets verkställande, uppföljning och evaluering på europeisk nivå.

Kommissionen har även det övergripande ansvaret för att koordinera verksamheten inom de nationellaprogramkontoren som myndigheterna i varje medlemsland har utsett. Kommissionen har ett nära samarbete med de nationella kontoren och övervakar deras arbete.

Kommissionen har gett Verkställande organet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA i uppdrag att sköta de centralt administrerade projekten.

Europeiska kommissionens Erasmus+-webbplats

Verkställande organet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA

EACEA, det vill säga det verkställande organet, ansvarar för de centralt administrerade funktionerna inom Erasmus+. Det administrerar projekten som finansieras centralt under deras hela livscykel från utvärderingen av ansökningar till projektuppföljningen. EACEA är även ansvarigt för att arrangera speciella inbjudningar att lämna förslag, det vill säga ansökningsomgångar.

Närmare information om funktionerna som EACEA administrerar finns på dess webbplats.

EACEA förhandlar även om försäkringar för volontärer och deltar i administrationen av finansieringen för nätverket Eurodesk.

Verkställande organet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA

Nationella Erasmus+ -kontor

Programmet Erasmus+ genomförs huvudsakligen nationellt för att det ska vara så nära sina användare som möjligt och för att det lättare ska kunna anpassas exempelvis till olika nationella ungdomssystem och situationer. Varje medlemsland har utsett ett eller flera nationella programkontor som informerar om och administrerar programmet på nationell nivå. Kontoren fungerar som en länk mellan Europakommissionen och nationella, regionala och lokala projektledare och också ungdomarna.

I Finland fungerar Utbildningsstyrelsen som Erasmus+-programmets nationella kontor.

De nationella kontoren har i uppgift att

 • samla och sprida ändamålsenlig information om Erasmus+-programmet
 • sköta urvalsprocessen av nationellt administrerade ansökningar öppet och effektivt
 • sköta programmets administration ändamålsenligt och effektivt
 • samarbeta med externa instanser för att främja programmet
 • följa upp och utvärdera genomförandet av programmet
 • ge stöd till sökande och deltagare under projektens hela livscykel
 • bilda ett fungerande nätverk med andra nationella kontor och kommissionen
 • främja programmets synlighet
 • främja spridningen och tillvaratagandet av programmets resultat nationellt

Därtill har de en viktig roll i att indirekt utveckla ungdomsarbetet på följande sätt:

 • erbjuda möjligheter till utbyte av erfarenheter
 • erbjuda utbildning och erfarenheter för lärande utanför skolan
 • främja värden som social delaktighet, kulturell mångfald och aktivt medborgarskap
 • stödja olika, i synnerhet informella, ungdomsgrupper
 • främja erkännande av lärande utanför skolan med ändamålsenliga metoder.

De nationella programkontoren stöder även implementeringen av ramverket för att utveckla europeiskt samarbete inom ungdomspolitiken.

Nationella Erasmus+ -kontoren

Samarbete med Europarådet

Europeiska kommissionen och Europarådet har haft ett nära samarbete inom ungdomssektorn sedan 1998. Man har ansett det vara speciellt viktigt att främja växelverkan och samarbete mellan olika aktörer inom ungdomssektorn: ungdomar, ungdomsforskare, ungdomsarbetare, ungdomsorganisationer och beslutsfattare inom ungdomssektorn.

Samarbete har förekommit i synnerhet inom följande områden:

 • utbildning
 • ungdomsforskning
 • ungdomspolitik
 • stöd till ungdomsarbete
 • stöd till erkännande av ungdomsarbete
 • publikationer och information

Närmare information

Europeiska kommissionens och Europarådets partnerskap inom ungdomssektorn

Publikationer och guider på olika språk