E+_aikuiskoulutus_KA1

Foto: Satu Haavisto

Nyckelfunktion 1: Mobilitet för vuxenutbildningspersonal

Mobilitetsprojekt för vuxenutbildningspersonal (Mobility Project for Adult Education Staff) har som mål att förbättra personalens kunskaper och färdigheter och därmed utveckla kvaliteten på vuxenundervisningen och vuxnas lärande till att motsvara behoven i dagens samhälle och arbetsliv. Med hjälp av mobilitet främjas utvecklingen och internationaliseringen av vuxenutbildningsorganisationer.

Vilken typ av mobilitet beviljas bidrag?

 • Undervisnings-/utbildningsperiod (Teaching/Training Assignment): Vuxenutbildaren undervisar, utbildar eller handleder vid en utländsk vuxenutbildningsorganisation
 • Personalutbildning (Staff Training): Vuxenutbildaren deltar i en europeisk fortbildningskurs eller annan utbildning, eller i en job shadowing-period vid en utländsk vuxenutbildningsorganisation
Mobilitet för vuxenutbildningspersonal i ett nötskal:
 • Bidrag beviljas till den avsändande organisationen för ett 1- eller 2-årigt mobilitetsprojekt, som omfattar flera individuella mobilitetsperioder.
 • De enskilda mobilitetsperioderna pågår i 2 dagar–2 månader.
 • Organisationen väljer deltagarna, som bör vara verksamma inom vuxenutbildning.
 • Mobiliteten ska rikta sig till programländer.
 • Finländska organisationer lämnar in sin ansökan till CIMO.
 • Enskilda vuxenutbildare kan inte lämna in en ansökan.

Vuxenutbildningspersonalens mobilitet säkerställer kontinuiteten för fortbildningsstipendierna samt besöken och utbytena inom Grundtvig-programmet. Långvarig mobilitet (tidigare Grundtvig-expertutbyte) samt vuxenstuderandes mobilitet kan nu ingå i strategiska partnerskapsprojekt (Nyckelfunktion 2).

Mobilitet är ett redskap för att utveckla organisationens verksamhet

Mobilitetsprojekten för vuxenutbildningspersonalen ska vara målinriktade och de förväntas ha effekter på såväl individ- som organisationsnivån. Utgångspunkten är personalens utvecklingsbehov och mobiliteten ska anknyta till organisationens centrala verksamhetsområden, strategi och internationalisering.

Effekter för deltagare:

 • Utökade yrkeskunskaper
 • Bredare uppfattning om vuxenutbildningens praxis och vuxenutbildningspolitiken i olika länder
 • Förnyelse och internationalisering av vuxenutbildningsorganisationerna
 • Förbättrad kvalitet inom undervisning och lärande
 • Bättre hänsyn till social, språklig och kulturell mångfald och förmåga att tillgodose behoven hos studerande med sämre förutsättningar
 • Stöd för karriärutvecklingen
 • Bättre kunskaper i främmande språk
 • Ökad arbetsmotivation och trivsel i arbetet

Resultat för deltagande organisationer:

 • Ökad beredskap och förmåga att arbeta internationellt
 • Bättre ledarskapsfärdigheter och internationaliseringsstrategier
 • Etablerat samarbete med partners
 • Ökad allokering av ekonomiska resurser (annat än EU-finansiering) till internationella projekt
 • Bättre kvalitet på internationella projekt
 • Innovativa sätt att arbeta med målgrupper, t.ex.
 • mer attraktiva, studentinriktade utbildnings- och kursprogram
 • Bättre kompetens bland undervisningspersonalen
 • Effektivare arbetssätt som gagnar det lokala samhället
 • Modernare, mer dynamisk och mer engagerad organisationskultur, bl.a.
 • färdighet att ta i bruk ny praxis och nya metoder i det egna arbetet
 • Öppenhet att identifiera synergier med organisationer inom olika sektorer och områden
 • Strategisk planering av personalutvecklingen

Närmare information:

Kontakta oss