Till sökande: Mobilitet för vuxenutbildningspersonal

Organisationer inom vuxenutbildningssektorn ansöker årligen mobilitetsbidrag av det nationella kontoret som administrerar programmet Erasmus+; i Finland är detta Utbildningsstyrelsen.

Också ett nationellt konsortium som består av minst tre finländska vuxenutbildningsorganisationer kan ansöka om projektbidrag. Samma organisation eller konsortium kan lämna in endast en mobilitetsansökan inom en ansökningsomgång. En organisation kan dock vara medlem eller koordinator i flera olika konsortier som ansöker samtidigt.

Ansökningstider 2019

Ansökningstiden slutar den 12 februari 2019 kl. 12, enligt tiden i Bryssel.

Online-blanketten KA104: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/
Välj Opportunities - Adult Education

Online-blanketten kan användas med allmännaste och nyaste webläsare (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0).

Användarhandledning: Registrering i EU login

All mobilitet i samma ansökan

Organisationen ansöker samlat på en blankett bidrag för vuxenutbildningspersonalens alla mobilitetsperioder som den tänker genomföra under projektets gång. Det går att i samma ansökan kombinera fortbildningskurser, job shadowing-perioder och undervisningsperioder utomlands. Mobilitetsperioderna kan ha olika målländer och ske under olika tidpunkter under projektets gång. Mottagande organisationer behöver inte specificeras i ansökningsskedet.

Det finns ingen begränsning för högsta antal mobilitetsperioder som man kan ansöka.

*Obs! Mobilitetsstöd för personal inom yrkesutbildning för vuxna ansöks i huvudsak inom ramen för Erasmus+-mobilitet för yrkesutbildning.
Erasmus+ för yrkesutbildning - Programområde 1: Mobilitet

Bidragsbelopp

Bidraget beviljas per varje deltagare för

 • resor 20 –1500 euro beroende på avstånd
 • levnadskostnader 64 – 117 euro/dag enligt målland och utlandsperiodens längd
 • kursavgift 70 euro/dag (högst 700 euro)
 • organisationens projektadministration 350 euro / mobilitet.

Det går att ansöka om ett högre stipendiebelopp för personer som behöver extra stöd på grund av funktionshinder eller hälsotillstånd (se närmare anvisningar i ansökningsguiden).

Hur ansöker man om bidrag?

Läs programguiden (Programme Guide) och ansökningsanvisningarna för Erasmus+.
Mobilitetsbidrag ansöks på en elektronisk blankett. Innan blanketten fylls i måste den sökande organisationen registrera sig i URF-databasen. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten till Utbildningsstyrelsen enligt anvisningarna.

  Om ansökningssystemet inte fungerar – gör så här

  Om det inte går att lämna in den elektroniska ansökan inom utsatt tid på grund av tekniskt fel i ansökningssystemet, skicka den sparade ansökningsblanketten som bilaga till ett e-postmeddelande
  senast 2 timmar efter ansökningstidens slut till grundtvig(at)oph.fi

  Försök inte skicka ansökningsblanketten via det elektroniska ansökningssystemet efter ansökningstidens slut (kl. 13.00 finsk tid). Tiden i tidsstämplen vid ”Submission Summary” i ansökningsblanketten måste vara före ansökningstidens slut, så spara inte ansökningsblanketten efter ansökningstidens slut.

  Tidsplan för ansökningsomgången

  Efter ansökningstidens slut kontrolleras ansökningarnas formella behörighet och ansökningarna utvärderas enligt kvalitetskriterierna som anges i programguiden.

  Preliminär tidsplan för ansökningsomgången 2019Vecka
  Ansökningsomgången slutar 5
  Bekräftelse att ansökan har tagits emot skickas till sökande 7
  Ansökningarnas behörighet kontrolleras och de utvärderas 5-14
  Urvalskommitténs möte 16
  Besluten meddelas sökande 19-20

  Närmare information:

  Kontakta oss