E+_aikuiskoulutus_KA2

Foto: Satu Haavisto

Nyckelfunktion 2 – Strategiska partnerskapsprojekt

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) är europeiska projekt för utveckling av vuxenutbildningen. De kan antingen vara mindre samarbetsprojekt eller utvecklingsprojekt med mer vittgående mål och en större partnergupp.

I programmet Erasmus+ kan partnerskapsprojektet vara t.ex. ett småskaligt projekt för utbyte av god praxis eller ett större projekt som siktar på gemensam innovation och europeisk spridning. Större mångfald än tidigare gäller för arbetssätten och bidragsformerna – sökande kan välja mellan olika alternativ.

Vem kan delta?

Alla organisationer med verksamhet inom vuxenutbildning kan delta i strategiska partnerskapsprojekt.

Partnerguppen måste bestå av minst 3 organisationer från 3 programländer. Även organisationer från partnerländer utanför Europa kan delta, om de tillför mervärde till det europeiska utvecklingsarbetet.

Inom ramen för partnerskapsprojekt kan man också ha samarbete kring teman som gäller olika utbildningsstadier och ungdomssektorn ( s.k. cross sectorial-projekt som gäller flera målgrupper). Gemensamma teman kan vara exempelvis studiehandledning och rådgivning eller utveckling av nyckelfärdigheter.

Målet är innovation och konkreta resultat

Strategiska partnerskapsprojekt förväntas ha positiva och långvariga effekter på personerna som deltar i projektarbetet och på deras bakgrundsorganisationer.

Målet är att utveckla, överföra och ta i bruk innovationer och konkreta resultat. Projekten ger möjlighet till internationellt samarbete inom ämnesområden som är viktiga för utvecklingen av vuxenutbildningen.

Både vuxenutbildningsorganisationens personal och dess studerande kan delta i projektarbetet.

Inom ramen för strategiska partnerskapsprojekt kan man

 • utveckla nya och innovativa arbetssätt och därmed främja verksamhetens kvalitet
 • utveckla regionalt och internationellt samarbete, nätverksbildning och kollegialt lärande
 • främja utbudet av undervisning i grundläggande färdigheter, t.ex. företagsamhet, språk och digitala färdigheter
 • öka synergin mellan vuxenutbildningen i olika länder och främja identifiering och erkännande av det inlärda
 • öka strategisk och integrerad användning av IT i vuxenutbildningen
 • främja personalens yrkesmässiga utveckling och organisationernas kunskapsmässiga resurser (Capacity Building)
 • förstärka den sociala dimensionen
 • effektivisera växelverkan mellan praktik, forskning och politik

Projekten pågår i 1-3 år.

Vilken verksamhet stöds?

Projekten kan inbegripa bland annat följande verksamhet:

 • Projektsamarbete mellan parterna (möten, kontakter osv.)
 • Utbyte av praxis inom vuxenutbildningen
 • Utveckling, testning och tillämpning av innovativa arbetssätt
 • Erkännande av kompetens och utveckling av metoder som främjar erkännandet
 • Samarbete med regionala aktörer
 • Internationellt samarbete för att främja aktivt medborgarskap och entreprenörskap
 • Utbildnings- och lärandehelheter riktade till personal och vuxenstuderande
 • Långvarig personalmobilitet (över 2 månader)

Temat kan väljas fritt.

Arbetet inom strategiska partnerskap utgår från ett gemensamt tema som intresserar alla. Partnergruppen bestämmer själv sitt tema och dess avgränsning.

Populära teman inom vuxenutbildningsprojekt har varit bland annat

 • utbildning av invandrare
 • kulturmöten
 • språk
 • miljö och hållbar utveckling
 • kultur och konst
 • lokal och regional utveckling
 • utbildning för funktionshindrade och andra personer som riskerar att marginaliseras
 • vuxenutbildning för seniorer
 • IT i vuxenutbildningen

Resultat och spridning – viktiga element i strategiska partnerskapsprojekt

Partnerskapsprojekten kan leda till många olika typer av resultat: vissa är konkreta, andra immateriella. Konkreta resultat som projektet gemensam tagit fram kan vara till exempel studiematerial, webbmaterial för studerande, lärarhandböcker, pedagogiska guider, sammanställning av god praxis, digitalt material eller en forskningsrapport.

Det krävs att alla strategiska partnerskapsprojekt producerar konkreta resultat. Projektet kan själv bestämma om man tar fram avancerade resultat avsedda för europeisk spridning eller om projektarbetet fokuserar exempelvis på att utveckla god praxis inom projektets tema, och då är kraven på resultaten inte lika höga. Småskaliga resultat, som sammanställning av god praxis, är också lämpliga slutprodukter från strategiska partnerskapsprojekt. I så fall går det dock inte att ansöka om bidrag för lönekostnader (Intellectual Outputs).

Av mer avancerade produkter krävs att de ger upphov till något nytt och innovativt. (Närmare information om kraven på slutresultaten finns i ansökningsanvisningarna.) Bara de projekt som planerar att ta fram avancerade resultat kan ansöka om bidrag till lönekostnader och till att arrangera spridningsevenemang (Intellectual Outputs, Dissemination Events).

Spridning är av central betydelse i programmet Erasmus+: programmets mål är att främja öppen spridning av material som producerats inom projekt så att projektmaterialet är tillgängligt för vem som helst. Planering av spridningsåtgärder ingår i alla funktioner inom Erasmus+ och därmed även i varje partnerskapsprojekt.

Spridningens målgrupp, metoder och omfattning definieras utifrån projektets mål och verksamhet.

Närmare information:

Kontakta oss