Till sökande: Strategiska partnerskapsprojekt

Ansökningsomgången för strategiska partnerskapsprojekt arrangeras årligen på våren.

Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt 2018 slutar den 21 mars kl 13 (kl 12 CET).

Organisationen (högskola, organisation, företag osv.) som koordinerar det strategiska partnerskapsprojektet sammanställer tillsammans med partnerna ansökan som lämnas in till koordinatorns landets nationella Erasmus+-kontor, i Finland till Utbildningsstyrelsen.

Nationella prioriteter för Erasmus+ vuxenutbildningen 2018

Det strategiska partnerskapsprojekt skall falla inom minst en av de europeiska prioriteterna som finns definierade i Erasmus+ programguiden. De nationella kontoren kan också väljaur dessa gemensamma europeiska prioriteter nationella prioriteter och betona dem vid urval av projekt.

Projektansökningar, där en eller flera nationella prioriteter har en stark roll i målsättningarna, utvärderas enligt relativitetsprincipen med högre poäng.

Projektet kan vara antingen ett strategiskt partnerskap för innovation (development of innovation) eller ett partnerskap för erfarenhetsutbyte (exhange of good practices). Utgångspunkten för vilken projektform ni väljer är era mål och syften i projektet.

1. Börja projektplaneringen

Det är bäst att börja projektplaneringen med att fundera över idéer och planera projektets ämnesområde samt sätta ihop en partnergrupp. Man kan använda ett idéverktyg för att skissa på projektidén.

2. Sätt in dig i Erasmus+-programmet och dess mål

Erasmus+ -programguiden (Programme Guide) och ansökningsblanketterna finns på sidan Erasmus+ -ansökningsprocessen.

I projekt med flera målgrupper (cross sectoral) avgör målen och innehållet till vilken sektor (högskoleutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmänbildande utbildning eller ungdom) ansökan riktas.

Kontrollera att projektets ämne överensstämmer med målen och prioriteringarna inom Erasmus+

För strategiska partnerskapsprojekt har det fastställts allmänna prioriteringar som gäller hela utbildnings- och ungdomsområdet samt specifika prioriteringar för varje sektor. Prioriteringarna finns i programguiden, Part B - Key Action 2 - Strategic Partnerships. Strategiska partnerskapsprojekt ska fokusera på minst en allmän prioritering ELLER minst en prioritering för vuxenutbildningen.

Därtill beskrivs mål för och innehåll i vuxenutbildningens strategiska partnerskapsprojekt i programguidens bilaga I.

3. Delta i Utbildningsstyrelsens rådgivning för ansökan

Utbildningsstyrelsen arrangerar webinarier för sökande inom vuxenutbildningens strategiska partnerskapsprojekt (på finska):

17.12.2018 klo 14.00 – 15.00
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Vaikuttavuus ja levitys

8.1.2019 kello 14.00 – 15.00
Aikuiskoulutuksen yleisinfo webinaarina

15.1. klo 14.00 – 15.00
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Hakulomake

16.1.2019 klo 13.00 – 15.00
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Hankesuunnitelman laatiminen (tuotteet, työsuunnitelma, aikataulut, toiminnot)

6.2.2019 klo 13.00 – 14.30
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Budjetointi

12.3.2019 klo 14-15
Kaikkien sektoreiden yhteinen (ammatillinen koulutus 202, aikuiskoulutus 204, korkeakoulutus 203, yleissivistävä 201) kyselytunti hakijoille.

Därtill ger vi råd åt sökande per telefon och e-post grundtvig(at)oph.fi.

4. Registrera organisationen och skaffa en PIC-kod

För att kunna lämna in en ansökan måste organisationen registrera sig i kommissionens ansökningssystem och skaffa sig en PIC-kod (Participant Identification Code). Också alla partners i projektet måste skaffa sig en PIC-kod. Anvisningar för hur man gör registreringen och skaffar en PIC-kod finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen.

5. Fyll i ansökningsblanketten och skicka <submit> in ansökan inom ansökningstiden

Projektets koordinator fyller i och skickar in den elektroniska ansökningsblanketten för hela partnergruppens del. Som bilaga till ansökan skannar koordinatorn underteckningssidan (Declaration of Honour), mandatbrev från alla partner samt projektets tidsplan (GANTT Chart eller motsvarande).

Dokument för ansökningsomgången 2018:

Vi rekommenderar att ni bifogar en skild arbetsplan till ansökan. Arbetsplanen underlättar presentationen av projektaktiviteterna.

Partnerna skickar alltså inte in någon egen ansökan till sitt lands nationella programkontor. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut beaktas i utvärderingen. Blanketter som skickas in per post godkänns inte.

6. Utvärdering av ansökan

Det nationella programkontoret i koordinatorlandet sköter utvärderingen av ansökningarna. Ansökningarna utvärderas av externa sakkunniga inom sektorn. Varje ansökan utvärderas av två experter. Utvärderingen görs utifrån europeiska kriterier fastställda av kommissionen. Utvärderingskriterierna presenteras i programguiden.

7. Urval, meddelande om besluten

Det nationella programkontoret fattar utifrån utvärderingarna gjorda av externa experter beslut om vilka projekt som beviljas bidrag.

Besluten meddelas i juni-juli. En förteckning över godkända projekt publiceras på sidan Erasmus+ för vuxenutbildning. Beslutet meddelas dessutom per e-post till kontaktpersonen som uppgetts i ansökan.
Utbildningsstyrelsen ingår avtal med projekt som koordineras i Finland.

Verksamhetsperioden för godkända projekt börjar mellan den 1 september och 31 december 2018.

Närmare information:

Kontakta oss