Till sökande: Strategiska partnerskapsprojekt

Organisationen (högskola, organisation, företag osv.) som koordinerar det strategiska partnerskapsprojektet sammanställer tillsammans med partnerna ansökan som lämnas in till det egna landets nationella Erasmus+-kontor, i Finland till Utbildningsstyrelsen. Partnerna skickar alltså inte in någon egen ansökan till sitt lands nationella programkontor.

Partnerna deltar i projektets planering under ledning av koordinatorn. Partnerna ger de uppgifter om partnerorganisationernas som krävs för ansökningsblanketten och kommenterar de gemensamma delarna av ansökan. Både koordinatorn och partnerna registrerar sig i ansökningssystemet och skaffar sig en PIC-kod. Anvisningar för hur man gör registreringen och skaffar en PIC-kod finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen.

Ansökningsomgången för strategiska partnerskapsprojekt arrangeras årligen på våren.

Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt 2018 slutar den 21 mars kl 13 (kl 12 CET).

Nationella prioriteter för Erasmus+ vuxenutbildningen 2018

Det strategiska partnerskapsprojekt skall falla inom minst en av de europeiska prioriteterna som finns definierade i Erasmus+ programguiden. De nationella kontoren kan också väljaur dessa gemensamma europeiska prioriteter nationella prioriteter och betona dem vid urval av projekt.

Projektansökningar, där en eller flera nationella prioriteter har en stark roll i målsättningarna, utvärderas enligt relativitetsprincipen med högre poäng. Mer information om utvärderingen kommer inom januari 2018.

1. Börja projektplaneringen

Det är bäst att börja projektplaneringen med att fundera över idéer och planera projektets ämnesområde samt sätta ihop en partnergrupp. Man kan använda ett idéverktyg för att skissa på projektidén.

2. Sätt in dig i Erasmus+-programmet och dess mål

Erasmus+ -programguiden (Programme Guide) och ansökningsblanketterna finns på sidan Erasmus+ -ansökningsprocessen.

I projekt med flera målgrupper (cross sectoral) avgör målen och innehållet till vilken sektor (högskoleutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmänbildande utbildning eller ungdom) ansökan riktas.

3. Kontrollera att projektets ämne överensstämmer med målen och prioriteringarna inom Erasmus+

För strategiska partnerskapsprojekt har det fastställts allmänna prioriteringar som gäller hela utbildnings- och ungdomsområdet samt specifika prioriteringar för varje sektor. Prioriteringarna finns i programguiden, Part B - Strategic Partnerships. Strategiska partnerskapsprojekt ska fokusera på a) minst en allmän prioritering ELLER b) minst en prioritering för vuxenutbildningen.

Därtill beskrivs mål för och innehåll i vuxenutbildningens strategiska partnerskapsprojekt i programguidens bilaga I.

4. Delta i Utbildningsstyrelsens rådgivning för ansökan

Utbildningsstyrelsen arrangerar webinarier för sökande inom vuxenutbildningens strategiska partnerskapsprojekt (på finska):

15.11.2017 klo 12.30-15.30
Kokeilevan kehittämisen työpaja, erityisesti Erasmus+ KA2,
Paasitorni, Helsinki, lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2yRU2KB

11.12.2017 klo 14.30-16.00
Mitä Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet tarjoavat aikuiskoulutukselle, ideasta hankkeeksi.
Verkkotiedotustilaisuus: https://cimo.adobeconnect.com/grundtvig

17.1.2018, klo 12.30-15.30
Hakulomake, työsuunnitelma, hankkeen suunnittelu ja toteutus.
Verkkotiedotustilaisuus: osoite ilmoitetaan myöhemmin

13.2.2018, klo 12.30-15.30
Kumppanuushankkeen budjetti
Verkkotiedotustilaisuus: osoite ilmoitetaan myöhemmin

Därtill ger vi råd åt sökande per telefon och e-post grundtvig(at)oph.fi.

5. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan inom ansökningstiden

Projektets koordinator fyller i och skickar in den elektroniska ansökningsblanketten för hela partnergruppens del. Som bilaga till ansökan skannar koordinatorn underteckningssidan (Declaration of Honour), mandatbrev från alla partner samt projektets tidsplan (GANTT Chart eller motsvarande).

Vi rekommenderar att ni bifogar en skild arbetsplan till ansökan. Arbetsplanen underlättar presentationen av projektaktiviteterna.

Partnerna skickar alltså inte in någon egen ansökan till sitt lands nationella programkontor. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut beaktas i utvärderingen. Blanketter som skickas in per post godkänns inte.

6. Utvärdering av ansökan

Det nationella programkontoret i koordinatorlandet sköter utvärderingen av ansökningarna. Ansökningarna utvärderas av externa sakkunniga inom sektorn. Varje ansökan utvärderas av två experter. Utvärderingen görs utifrån europeiska kriterier fastställda av kommissionen. Utvärderingskriterierna presenteras i programguiden.

7. Urval, meddelande om besluten

Det nationella programkontoret fattar utifrån utvärderingarna gjorda av externa experter beslut om vilka projekt som beviljas bidrag.

Besluten meddelas i juli-augusti. En förteckning över godkända projekt publiceras på sidan Erasmus+ för vuxenutbildning. Beslutet meddelas dessutom per e-post till kontaktpersonen som uppgetts i ansökan.
Utbildningsstyrelsen ingår avtal med projekt som koordineras i Finland.

Verksamhetsperioden för godkända projekt börjar mellan den 1 september och 31 december 2018.

Närmare information: