E+_aikuiskoulutus_ohjelman esittely

Foto: Satu Haavisto

Erasmus+ för vuxenutbildning

Programmet Erasmus+ stöder organisationer inom vuxnas lärande att utveckla sin verksamhet genom europeisk samarbete.
Programmet ger möjligheter att utveckla personalens kunskaper och nätverkande i Europa.

Funktioner som programmet stöder

 • vuxenutbildningspersonalens mobilitetsprojekt som finansierar vuxenutbildares undervisningsperioder, fortbildningskurser och job shadowing-perioder utomlands.
 • strategiska partnerskapsprojekt för europeiskt samarbete och utveckling av verksamheten inom vuxenutbildningssektorn tillsammans med projektparter.

Både vuxenutbildningspersonal och vuxenstuderande kan delta i projekten beroende på projektets typ och mål.

Programmets mål

Målet med programmet Erasmus+ är att förbättra vuxenutbildningens kvalitet och personalens kompetens samt stödja vuxenutbildningsorganisationers internationalisering. Syftet med programmets funktioner är att främja undervisning och inlärning av främmande språk och bidra till förståelsen av den språkliga och kulturella mångfalden i Europa. Prioriteringar som har valts är bland annat utveckling av basfärdigheter, användning av informations- och kommunikationsteknik i utbildningen samt gränsöverskridande identifikation och erkännande av det inlärda.

Centrala verksamheter för vuxenutbildningen är förbättring av vuxnas basfärdigheter, såsom läs- och skrivkunskaper samt IT-färdigheter, och förhöjning av vuxnas kompetensnivå bland annat genom att uppmuntra till vuxenutbildning, utveckla rådgivnings- och handledningstjänster och redskap för identifiering och erkännande av tidigare läranderesultat samt erbjuda utbildningstillfällen skräddarsydda för individuella behov.

Deltagande organisationer

Offentliga eller privata organisationer inom vuxenutbildningssektorn kan delta i programmet, exempelvis:

 • vuxenläroinrättningar
 • högskoleenheter som erbjuder vuxenutbildning, t.ex. fortbildningscentraler och öppna universitet
 • företag som erbjuder vuxenutbildning
 • ideella organisationer, stiftelser, tredje sektorn (NGO)
 • organisationer inom kultursektorn, bibliotek, museer
 • lokala, regionala och nationella myndigheter
 • aktörer som erbjuder handledning och rådgivning inom vuxenutbildningen

Vad avser programmet med ”vuxen” och ”vuxenutbildning”?

En vuxen är en person som har fyllt 18 år som inte studerar för grundexamen inom ett studieprogram avsett för personer i ungdomsåldern vid en läroinrättning på andra eller högre stadiet. Studerande och personal vid alla vuxenläroinrättningar och studieprogram avsedda för vuxna i Finland är behöriga att delta i programmet (se närmare information om deltagande organisationer på sidorna Nyckelfunktion 1 och Nyckelfunktion 2).

Programmet definierar vuxenutbildningen i ett brett perspektiv så att den utöver formell utbildning även omfattar icke-formellt och informellt lärande. Förutom vuxenläroinrättningar kan till exempel museer, bibliotek och organisationer ansöka bidrag.

Programländerna

Följande länder deltar i programmet:

 • EU-medlemsländerna
 • Kandidatländerna: Island, Makedonien, Turkiet
 • EFTA-länderna: Liechtenstein och Norge