Instagram #kvosaaja

E+_ammatillinen_ohjelman_esittely

Foto: Satu Haavisto

Presentation av programmet

Erasmus+ för yrkesutbildning stöder projekt med målet att utveckla yrkesutbildningen genom europeiskt samarbete. Ett nytt element i Erasmus+ är möjligheten till samarbete även mellan europeiska och icke-europeiska partnerländer. De flesta av funktionerna inom den föregående EU-programperiodens Leonardo da Vinci-program fortsätter i programmet Erasmus+.

Vem kan ansöka?

Alla organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning på grund-, vuxen- eller fortbildningsnivå kan delta i programmet Erasmus+ för yrkesutbildning. Erasmus+ beviljar stöd till student- och personalmobilitet och samarbetsprojekt.

Enskilda personer kan inte ansöka om finansiering direkt ur Erasmus+, utan bidrag ansöks alltid via en organisation. Exempelvis inom mobilitetsprojekten ansöker studenterna stipendium via sin egen läroinrättning.

Funktioner som programmet stöder

 • Mobilitetsprojekt (Nyckelfunktion 1)
  Stöd till studerandes studier, arbetsinlärning eller praktik utomlands samt till lärares och övriga personalmedlemmars utlandsperioder.
 • Strategiska partnerskapsprojekt (Nyckelfunktion 2)
  Stöder utveckling av yrkesutbildningen genom internationellt samarbete samt kollegialt lärande och nätverksbyggande.
 • Sektorspecifika kompetensallianser (Nyckelfunktion 2)
  Stöder projekt där man undersöker kunskapsbehov inom en viss bransch och förstärker yrkesutbildningens arbetslivsrelevans.

Programmets centrala mål

 • Förbättra nivån på kompetensen och yrkeskunskapen som behövs i arbetslivet och samhället
 • Utveckla nyckelfärdigheter för livslång lärande (t.ex. entreprenörskap, språkkunskaper, digitala färdigheter)
 • Främja samarbetet mellan yrkesutbildning och arbetsliv i Europa
 • Utveckla nya arbetssätt som förbättrar kvaliteten hos yrkesutbildningen
 • Öka antalet internationella utbytesperioder och förbättra deras kvalitet
 • Utveckla metoder för erkännande av läranderesultat och öka harmoniseringen av instrument för överföring av studier i Europa
 • Öka användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt främja utvecklingen av, tillgången till och användningen av öppet studiematerial

Länderna som deltar i programmet

 • EU-länderna
 • Island, Liechtenstein, Norge
 • Turkiet, Makedonien

I partnerskapsprojekt och sektorspecifika kompetensallianser kan det även ingå organisationer från partnerländer, om dessa tillför projektet mervärde. Partnerländerna är länder utanför Erasmus+-programmet. Närmare information om partnerländer finns i programguiden för Erasmus+.