Ackreditering

Avsikten med ackrediteringen är att sporra läroinrättningarna till strategisk planering för internationalisering

E+_ammatillinen_KA1

Foto: Esko Koivisto

Programområde 1: Mobilitet

Med studentmobilitet avses en period för studier, arbetsinlärning eller praktik utomlands. Under perioden som avläggs i ett annat europeiskt land kan yrkesstuderande eller nyutexaminerade fördjupa sin yrkeskunskap genom att antingen studera eller utföra arbetspraktik inom sin bransch.

Lärar- och personalmobiliteten ger möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap och skapa nätverk med europeiska kolleger.

Målgrupper

Finansieringen för mobilitetsperioder beviljas alltid till ett projekt. Exempelvis studerande samt lärare och annan personal ansöker stipendium från sin egen läroinrättnings Erasmus+-mobilitetsprojekt.

Studerande eller lärare som är intresserade av en utlandsperiod ska ta kontakt med den som sköter internationella ärenden vid skolan. Enskilda personer kan inte ansöka om finansiering direkt ur Erasmus+, utan bidrag ansöks alltid via en organisation.

Erasmus+-programmet beviljar även tilläggsbidrag om deltagaren har specialbehov som orsakar extra kostnader under utbytesperioden. Syftet med tilläggsstödet är att göra det möjligt att delta i en utlandsperiod för personer som på grund av funktionshinder, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov inte skulle kunna delta utan extra ekonomiskt bidrag. Behovet av tilläggsbidrag ska alltid motiveras i ansökningsblanketten.

Mobilitetsfunktioner

Inom ramen för mobilitetsprojekt kan man genomföra följande typer av utlandsperioder i ett annat programland:

Mobilitet för studerande och nyutexaminerade (Learner Mobility)

Mobilitetsperiodens längd 2 veckor–under 3 månader (exklusive resdagar)
Deltagare

- Studerande vid yrkesläroinrättningar, medräknat studerande inom yrkesutbildning för vuxna och läroavtalsstuderande samt deltagare i utbildning som orienterar och förbereder inför grundläggande yrkesutbildning (s.k. yrkesstarten)

–Nyutexaminerade (mindre än ett år sedan examen)

Utbytets innehåll

Arbetsinlärningsperiod eller praktik utomlands
Studieperiod vid yrkesläroinrättning utomlands

ErasmusPro – stöd till längre utlandsutbyten (ErasmusPro – Long term mobility of VET learners, VET -PLONG)

Mobilitetsperiodens längd 3-12 månader (exklusive resdagar)
Deltagare

- Studerande vid yrkesläroinrättningar, medräknat studerande inom yrkesutbildning för vuxna och läroavtalsstuderande samt deltagare i utbildning som orienterar och förbereder inför grundläggande yrkesutbildning (s.k. yrkesstarten)

–Nyutexaminerade (mindre än ett år sedan examen)

Utbytets innehåll Arbetsinlärningsperiod eller praktik utomlands (också vid yrkesläroinrättning, men verksamheten bör ha ett tydligt inslag av lärande på arbetsplatsen – vanligen i form av praktik på ett företag).

Planeringsbesök – ErasmusPro (Advance Planning Visits, VET-PALDV)

Mobilitetsperiodens längd Högst tre arbetsdagar (exklusive resdagar)
Deltagare För ErasmusPro-projekt får ansvarig personal i den sändande organisationen eller konsortiemedlemmen (t.ex. lärare, utbildare och internationaliseringsansvariga) söka bidrag för att besöka den mottagande organisationen.
Utbytets innehåll Förberedning av längre utlandsbytet ErasmusPro. Endast ett besök per mottagarorganisation.

Lärar- och personalmobilitet (Staff Mobility)

Mobilitetsperiodens längd 2 dagar–2 månader (plus resdagarna)
Deltagare

- Personer som arbetar inom yrkesutbildningen (medräknat yrkesutbildning för vuxna), såsom lärare, rektorer, ledningen, administrativ personal, arbetsplatshandledare
- Därtill undervisnings-/utbildningsperioder för aktörer inom företag, den offentliga sektorn och/eller organisationer

Utbytets innehåll

Undervisningsperiod utomlands (Training/Teaching Assignments Abroad)
- Läraren eller utbildaren undervisar vid en yrkesläroinrättning i partnerlandet
- Läraren handleder och stöder studerande under en utlandsperiod (stödperson)

Personalutbildning utomlands (Staff Training Abroad)
- Job-shadowing eller arbetslivsperiod i ett företag eller vid en yrkesläroinrättning

Mobilitetsbidrag

Ett mobilitetsprojekt pågår i ett eller två år och bidrag beviljas för följande kostnader:

  • Bidrag för levnadskostnader enligt stipendietabell per land dag/e/person
  • Bidrag för resekostnader enligt avståndstabellen resans längd/e/person
  • Bidrag för administration och deltagarnas förberedelse 350 e/person
  • Bidrag för personer med särskilda behov enligt faktiska utgifter/person
  • Bidrag för språkkurser (se nedan)
  • Andra bidrag som beviljas enligt behov enligt faktiska kostnader/person

Bidrag för språkkurser i studentprojekt:

  • Utlandsperiod 19 dagar –12 månader: Online-kurs i engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, danska, tjeckiska, polska, grekiska, portugisiska, bulgariska, kroatiska, ungerska, rumänska, slovak och finska (För finländska deltagare måste språket som används under utlandsperioden vara något annat än finska. Om språket som används under utlandsperioden är deltagarens modersmål, bör inte språkvärderingen eller språkkursen utföras på detta språk.)
  • Kursen innehåller en bedömning av språkkunskaperna före och efter utlandsperioden och online-undervisning i de ovan nämnda språken. Licens för att använda tjänsten som kommissionen producerar beviljas separat för varje projekt.
  • Utlandsperiod 19 dagar –12 månader: Bidraget för språkkurs (övriga EU-språk) är 150 e/person.
  • För utlandsperioder som är kortare än 19 dagar kan språkkurs finansieras ur bidraget för administration.