E+_ammatillinen_KA2_alakohtaiset
Foto: Satu Haavisto

Programområde 2: Branschspecifika kunskapsallianser

Målet med branschspecifika kunskapsallianser (Sector Skills Alliances) är att granska kompetensbehoven i en särskild bransch och stärka yrkesutbildningens arbetslivsrelevans.

I projekten kartläggs existerande och kommande kompetensbehov inom vissa branscher och läroplanerna för yrkesutbildningen utvecklas för att svara mot arbetsmarknadens kompetensbehov. Särskild uppmärksamhet ägnas åt inlärning i arbetet och utnyttjande av verktyg för erkännande av kompetens.

Vem kan delta?

Alla organisationer som arbetar med yrkesutbildning, både från den offentliga och den privata sektorn, kan delta i projekten, exempelvis
• läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning
• företag
• organisationer
• myndigheter
• forskningsinstitut m.fl.

I projektet bör delta en mångsidig och omfattande grupp aktörer, som uppfyller kraven för stödberättigande och stöder uppnåendet av projektets mål inom den valda branschen. Samma organisation kan vara med i endast en ansökan. Det är möjligt att i projekten samarbeta också med programmets partnerländer om det medför ett mervärde för projektet.

Verkningarna och resultaten borde sträcka sig också utanför partnergruppen. Detta förutsätter engagemang och ett starkt stöd från alla parter som deltar i genomförandet.
Projekten bör ansluta sig till de branscher eller sektorer som årligen fastställs i programguiden.

Hurdan verksamhet understöds i projekten?

I projektverksamheten ingår t.ex. kartläggning och analys av kompetensbehoven, fastställande av den kompetens som behövs i arbetet, utvecklande av läroplanen och undervisningsmetoderna, genomförande av läroplanen i utbildningen och erkännande av kompetens.

Projekten bör vara innovativa och de bör ha effekt också utanför organisationerna. Resultaten bör kunna spridas och också andra organisationer bör ha tillgång till dem.

Projekten delas in i tre typer:

  1. Branschspecifika kunskapsallianser för identifiering av kompetensbehov (Sector Skills Alliances for skills needs identification)
  2. Branschspecifika kunskapsallianser för utvecklande och tillhandahållande av yrkesutbildning (Sector Skills Alliances for design and delivery of VET)
  3. Skapande av strategiska samarbetsmodeller för avlägsnande av kompetensbrist inom vissa branscher och ökande av branschens verksamhetspotential (Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) to sectoral cooperation on skills)

Kommissionen administrerar projekten

Projekten kan beroende av projekttyp omfatta 2–4 år.

För valet och administreringen av projekt ansvarar genomförandeorganet Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.