E+_ammatillinen_KA2

Foto: Satu Haavisto

Programområde 2: Strategiska partnerskapsprojekt

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships, SP) inom Erasmus+ ger aktörer inom yrkesutbildningen möjlighet att bekanta sig med yrkesutbildningen i andra europeiska länder, jämföra praxis och utveckla sin egen verksamhet.

Partnerskapsprojekten kan vara mindre samarbetsprojekt med några partners, som exempelvis fokuserar på att utbyta god praxis, eller större utvecklingsprojekt med en mer omfattande partnergrupp och ambitiösare mål, som siktar på gemensam innovation och spridning av resultaten i hela Europa.

Det finns många olika möjligheter till verksamhetssätt och bidragsformer, och sökande väljer de aktiviteter som passar projektet bäst.

Projekten pågår i 12 - 36 månader.

Vem kan delta?

Alla organisationer med verksamhet på yrkesutbildningens grund-, vuxen- eller fortbildningsnivå inom såväl den offentliga som privata sektorn, exempelvis:läroinrättningar

 • företag
 • organisationer
 • myndigheter
 • forskningsinstitut osv.

Partnerguppen måste bestå av minst 3 organisationer från 3 programländer. Ett nytt element i Erasmus+ är möjligheten till stöd för samarbete även mellan europeiska och icke-europeiska partnerländer. Detta bidrag kan ansökas bara om samarbetet tillför det europeiska utvecklingsarbetet ett verkligt mervärde.

Inom ramen för partnerskapsprojekt uppmuntras även till samarbete kring teman som gäller olika utbildningsstadier och ungdomssektorn (s.k. cross sectorial-projekt som gäller flera målgrupper). Gemensamma teman kan vara exempelvis studiehandledning och -rådgivning eller utveckling av nyckelfärdigheter.

Målet är innovation och konkreta resultat

Projektens mål är att utveckla, överföra och ta i bruk innovativ praxis för yrkesutbildning på grund- och fortbildningsstadiet. Målet är också ett närmare samarbete mellan läroinrättningarna och yrkeslivet och främjande av utbildningens arbetslivsrelevans.

Partnerskapsprojekten förväntas ge positiva och långvariga effekter på personerna som deltar i projektarbetet och på deras bakgrundsorganisationer. Projekten ska vidare har ett samband med utbildningspolitiska mål på såväl nationell som europeisk nivå.

Resultat och spridning

Inom Erasmus+ är det av central betydelse att projektens resultat sprids och att de därmed har en bredare effekt. Material producerat inom projekten ska vara öppet tillgänglig för alla och det är viktigt att varje partnerskapsprojekt planerar hur resultaten ska spridas. Spridningens målgrupp, metoder och omfattning beror på projektets mål och aktiviteter.

Vilka aktiviteter stöds?

Bidrag kan beviljas för följande aktiviteter:

 • Projektets administration och projektsamarbete.
 • Kostnader för resor till internationella projektmöten.
 • Workshoppar för personalen (arrangerade av projektpartnerna (5 dagar–2 mån.), utbildningar kring projektets teman).
 • Studerandes arbete med det gemensamma temat. Detta inkluderar utöver träffar också virtuellt samarbete.
 • Produktion av krävande resultat/produkter (Intellectual Outputs).
 • Nationella och internationella seminarier för att sprida resultat (Multiplier Events). För projekt som har fått bidrag för produktion av krävande resultat.
 • Särkostnader för anskaffningar (gäller inte normalt kontorsmaterial eller normal utrustning).
 • Specialbidrag för deltagare.