kuvakaruselli_erasmusplus_aloitussivu_480_262.gif

© Bildkarusellens bilder

Programmet Erasmus+ för utbildning, ungdom och idrott

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram, som finansierar europeiskt samarbete inom dessa sektorer. Programmets mål är att utveckla utbildningen och ungdomsarbetet samt att förbättra ungdomars utbildningsnivå, kompetens och sysselsättningsmöjligheter. Inom idrotten kämpar man gemensamt bland annat mot hot som utgörs av doping och diskriminering.

I programmet deltar EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet och Makedonien. I vissa delar av programmet kan även EU:s grannskapsländer och andra länder på olika håll i världen delta.

Programmet Erasmus+ pågår åren 2014–2020. Under den perioden kan över 4 miljoner unga, studerande och vuxna utbilda sig, studera, praktisera eller volontärarbeta utomlands med stöd från programmet. Därtill kan över 125 000 läroinrättningar och organisationer samarbeta med sina internationella partners. Programmets budget uppgår till 14,7 miljarder euro.

Erasmus+ sammanför tidigare EU-program (bl.a. Programmet för livslångt lärande och ungdomsprogrammet Youth in Action) och fortsätter verksamheten inom dem.

Stöd till mobilitet, samarbetsprojekt och policyreformer

Programmet omfattar tre programområden (Key Action):

Programområde 1 – mobilitet, som finansierar bland annat

  • studerandes och ungas mobilitet inom yrkesutbildning, högskoleutbildning och ungdomssektorn
  • personalens (t.ex. lärares, utbildares och ungdomsarbetares) mobilitet inom alla utbildningssektorer och ungdomssektorn.

Programområde 2 – samarbetsprojekt, som finansierar bland annat

  • strategiska partnerskapsprojekt
  • kunskapsallianser (högskoleutbildning) och branschspecifika kunskapsallianser (yrkesutbildning).

Programområde 3 – stöd till policyreformer, som finansierar bland annat

  • dialog mellan politiska beslutsfattare och ungdomar
  • samarbete på myndighetsnivå
  • europeiska nätverk och instrument.

Stöd till motion och idrott

Programmet Erasmus+ stöder även europeiskt samarbete mellan organisationer på motions- och idrottssektorn. Det främjar god administration i idrottsvärlden och initiativ inom sektorn för att förebygga uppgjorda matcher, doping, våld, diskriminering och rasism speciellt inom verksamhet på gräsrotsnivå.

Organisationer ansöker

Det är organisationer, till exempel läroinrättningar, föreningar och kommunalt ungdomsväsende, som kan ansöka finansiering från programmet. Inom ungdomssektorn kan även en grupp av ungdomar vara sökande.

Projekt som beviljas bidrag ska vara kopplade till organisationernas normala verksamhet eller utvecklingsarbete och grunda sig på deras utvecklingsplaner eller strategier.

Kuvakarusellin kuvat ©: Daria Kozian | CIMOs Erasmus 25 -jubileumsårets My Erasmus Exchange -fototävling, Satu Haavisto, Youth in Action -ungdomsutbyte Take a Pic / Ihminen ja kamera -gruppen, 8/2013, Suomen kuvapalvelu.