graffiti-yuppie560x262.jpg

Bild: Eivind Sætre

Demokratiskt deltagande och medborgarengagemang

Det andra programområdet inbegriper verksamhet som rör medborgarengagemang i bredaste bemärkelse och fokuserar särskilt på att skapa metoder för att säkerställa att insatserna som finansieras har en bestående effekt.

Företräde ska ges till initiativ och projekt som har en koppling till unionens politiska agenda.

Programområdet kan även omfatta projekt och initiativ som skapar förutsättningar för ömsesidig förståelse, interkulturell dialog, solidaritet, engagemang i civilsamhället och volontärarbete på unionsnivå.

Ett särskilt fokus ligger på projekt som främjar ungdomars och kvinnors demokratiska deltagande samt deltagande i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet.

Detta programområde stöder följande verksamheter:

Cirka 60 procent av programmets sammanlagda budget anslås till detta programområde.

Verksamhetsbidrag

Inom båda programområdena beviljas på separat ansökan även verksamhetsbidrag, som är antingen ettåriga strukturella stöd (Annual Structural Support) eller fleråriga partnerskapsstöd (Multiannual Partnership Support).

Bidrag kan beviljas till icke-vinstbringande ideella organisationer (non-profit non-governmental organisations, NGO) som har varit juridiska personer i minst fyra år i ett programland. Organisationerna som beviljas bidrag ska ha medlemmar eller vara aktiva i minst åtta länder (ettårigt stöd) eller i tolv länder (flerårigt stöd).