Nätverk mellan kommuner

En kommun, en lokal eller regional myndighet, ett förbund, en förening eller en organisation som representerar lokala myndigheter och som har särskilda kunskaper i temat för projektet, samarbetar i ett långvarigt projekt uppbyggt kring ett visst tema, där målet är att främja varaktigt samarbete och nätverksbyggande mellan de projektparterna. Ett projekt ska ha partner från minst fyra programländer, av vilka åtminstone ett är ett EU-land.

Av projektets deltagare måste minst 30 procent vara inbjudna. Med inbjudna deltagare avses här internationella deltagare som bidragsberättigade partner har skickat.

Sökande och samarbetspartner kan vara

  • Städer/kommuner eller deras vänortskommittéer eller -nätverk
  • Övriga lokala eller regionala myndigheter
  • Förbund eller föreningar som representerar lokala myndigheter
  • Icke-vinstdrivande organisationer som representerar lokala myndigheter.

Partner

  • Icke-vinstdrivande medborgarorganisationer kan vara partner i projekten.

Projekten förväntas behandla allmänna och årliga mål inom programmet Ett Europa för medborgarna, och de ska ha tydligt definierade målgrupper, för vilka de teman som behandlas i projektet är särskilt betydelsefulla. Nätverksprojekt mellan kommuner främjar även parternas framtida samarbete.

Särskilda förväntningar på kommunnätverken:

  • De kombinerar åtgärder kopplade till ett eller flera teman som väcker ett brett intresse och som anknyter till programmets mål eller årliga prioriteringar.
  • De har en tydligt definierad målgrupp för vilken det valda temat är särskilt betydelsefullt och deltagarna är samhällsmedlemmar som arbetar aktivt inom det valda temat (som experter, lokala föreningar samt medborgare och medborgargrupper som direkt påverkas av ämnet).
  • De utgör grund för de deltagande vänskapskommunernas senare initiativ och åtgärder som anknyter till de frågor som behandlas eller till andra ämnen av gemensamt intresse.

Maxtiden för projekten är två år och det högsta bidragsbeloppet är 150 000 euro.

Ansökningar

Den första ansökningsomgången för nätvärkprojekt mellan kommuner utgår den 1.3.2015 och den andra ansökningsomgången utgår den 1.9.2015 kl. 13.00 Finsk tid (kl. 12.00 CET)