piikkilanka560x262px.jpg

Bild: N3PO

Europeisk ihågkommande

Detta programområde stöder aktiviteter som uppmuntrar till reflektion över den kulturella mångfalden i Europa och de gemensamma värderingarna i så vid bemärkelse som möjligt och med hänsyn till jämställdhet mellan könen.

Stöd kan ansökas till initiativ som begrundar orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria och som hedrar minnet av offren för regimernas brott. Programområdet omfattar även verksamhet som gäller andra avgörande ögonblick och viktiga hållpunkter i Europas nutidshistoria.

Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar till tolerans, ömsesidig förståelse, interkulturell dialog och försoning som ett sätt att gå vidare och bygga framtiden, särskilt för att försöka nå ut till de yngre generationerna.

Cirka 20 procent av programmets sammanlagda budget kommer preliminärt att anslås till detta programområde.

För vem

Stöd till projekt rörande europeiskt ihågkommande kan sökas av exempelvis lokala och regionala myndigheter eller icke-vinstbringande organisationer, organisationer för offren för totalitära regimer, kultur- och ungdomsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt vänortsföreningar. Den sökande måste vara en så kallad juridisk person. Privatpersoner kan inte ansöka bidrag ur programmet Ett Europa för medborgarna.

Projektbidrag

Projekten ska genomföras som ett europeiskt samarbete, och de ska ha en bred och mångsidig infallsvinkel på ämnet. Detta innebär att projektet exempelvis kan innefatta forskningsverksamhet, icke-formellt lärande, främjande av samhällsdebatten, utställningar eller publikationsverksamhet etc.

Ett projekt ska ha partner från minst två länder, av vilka åtminstone det ena är ett EU-land. Bidraget baserar sig på fasta bidragsbelopp.

Maxtiden för de beviljade projektbidragen är 18 månader och det högsta bidragsbeloppet är 100 000 euro.


Med samma ansökan kan projektet ansöka bidrag för ett förberedande besök. Bidraget beviljas enligt antalet deltagare i den förberedande träffen och det kan uppgå till 2 250–10 000 euro.

Verksamhetsbidrag

Inom båda programområdena beviljas på separat ansökan även verksamhetsbidrag, som är antingen ettåriga strukturella stöd (Annual Structural Support) eller fyraåriga partnerskapsstöd (Multiannual Partnership Support).

Bidrag kan beviljas till icke-vinstbringande ideella organisationer (non-profit non-governmental organisations, NGO) som har varit juridiska personer i minst fyra år i ett programland. Organisationerna som beviljas bidrag ska ha medlemmar eller vara aktiva i minst åtta länder (ettårigt stöd) eller i tolv länder (flerårigt stöd).

Ansökningstid

Ansökningstid slutar årligen den 1.2.