Mål

Programmets allmänna mål

Alla projekt måste motsvara programmets mål.Företräde ges till projekt med mål som har en koppling till programmets årliga prioriteringar.

Programmet Ett Europa för medborgarna har följande allmänna mål:

 • Öka medborgarnas kännedom om Europeiska unionen, dess historia och månformighet
 • Främja europeiskt medborgarskap och förbättra möjligheterna till medborgarengagemang och demokratiskt deltagande på unionsnivå.

Särskilda mål

Programmet har även särskilda mål vilka genomförs med hjälp av projekt som beviljas bidrag ur programmet:

 1. Öka medvetenheten om unionens gemensamma minne, gemensamma historia och värderingar samt unionens mål genom att främja medborgardebatt och nätverksbildning
 2. Uppmuntra till deltagande i demokratisk verksamhet och till medborgarengagemang på Europeiska unionens nivå genom att förbättra medborgarnas förståelse av processerna inom unionens politik och öka möjligheterna att delta i civilsamhället, interkulturell dialog och volontärverksamhet på unionsnivå.

Årliga prioriteringar

Programmet har hittills också haft specifika prioriteringar för de olika programområdena som varierat från år till år. Från och med 2016 kommer dessa prioriteringar att gälla för programområdena fram till programperiodens slut. Nedan presenteras prioriteringarna i korthet, närmare information om prioriteringarna finns i dokumenten som anges nere på sidan.

Europeisk hågkomst

 1. Hågkomst av vissa viktiga händelser i Europas nutidshistoria (separat förteckning finns i bilagan som anges nere på sidan)
 2. Medborgarsamhället och medborgaraktivism i totalitära stater
 3. Uteslutning ur och isolering från gruppen (ostracism) samt förlust av medborgarskap i totalitära stater; lärdomar för dagens samhälle
 4. Övergång till demokrati och inträde i Europeiska unionen

Minneshögtider för viktiga historiska vändpunkter i europeisk nutidshistoria som projekten kan avse

2019
1979 Valen till Europaparlamentet – även 40 år sedan det först direktvalda Europaparlamentet 1979
1989 Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall
2004 Femton år av utvidgning av EU till Central- och Östeuropa

2020
1950 Schumandeklarationen
1990 Tysklands återförening
2000 Proklamering av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Demokratiskt deltagande och medborgarengagemang

 1. Främjande av medborgardebatt i framtidens Europa. Euroskepticism, förståelse av dess orsaker och dialog mellan olika åsikter
 2. Solidaritet i kristider
 3. Motarbetande av stämpling av invandrare; mångkulturell dialog och främjande av samförstånd
 4. Europeiska temaåret för kulturarv 2018


Närmare information om de årliga prioriteringarna på genomförandeorganet EACEA:s webbplats