Annanstans på nätet

Om programmet EU-Kanada
På Europeiska kommissionens webbplats

EU-Kanada

Programmet EU-Kanada (2006–2013) stödjer samarbete mellan EU och Kanada inom högre utbildning, yrkesutbildning och ungdomssektorn.

Programmets allmänna mål är att

  • främja samförståndet mellan EU och Kanada
  • öka kunskaperna om språk, kulturer och institutioner
  • förbättra kvaliteten hos de mänskliga resurserna på båda sidor om Atlanten.

Programmet EU-Kanada indelas i tre delprogram (s.k. Actions):

  1. Högre utbildning och yrkesutbildning (Action 1)
  2. Ungdom (Action 2)
  3. Kompletterande åtgärder 3 (Action 3)

I ansökningsomgångarna under den här programperioden har man dock kunnat ansöka om bidrag enbart för högre utbildningoch yrkesutbildning. Detta delprogram innefattar följande typer av projekt:

Projekttyp Vad finansieras?

Partnerskap för transatlantiskt utbyte (TEP)

Projekt för att utveckla studie- eller praktikprogram samt student-/lärarutbyte mellan högskolor i EU och i Kanada.
Partnerskapsprojekt för transatlantiska examina (TDP) Integrerade program för gemensamma och dubbla examina som innehåller student- och lärarutbyte mellan EU och Kanada.
Högklassiga mobilitetsprojekt Stöd för studentutbyte till läroinrättningar som tidigare har genomfört lyckade TEP/TDP-projekt.

Den sista ansökningsomgången av programmet arrangerades i året 2010.