Bild: EU kommissionen

Beredning av programperioden 2014–2020

Den nuvarande perioden för Europeiska unionens program upphör i slutet av 2013. På den här sidan samlas information om beredningen av den nya programperioden som börjar 2014.

Det arrangeras ansökningsomgångar inom de nuvarande programmen på normalt sätt ännu 2013.

Finansieringsramen för 2014–2020

I juni 2011 publicerades förslaget till EU:s nya sjuåriga finansieringsram 2014–2020. Det förslås att Programmet för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme, LLP), högskolesamarbetsprogrammen mellan EU och tredje länder som Erasmus Mundus, Tempus, Alfa och Edulink samt ungdomsprogrammet Youth in Action ska sammanslås till ett stort program som också omfattar ett delprogram för idrott.

Kommissionens förslag till budget för det nya programmet uppgick till 15,2 miljarder euro, vilket skulle innebära en ökning på över 70 procent av de nuvarande programbudgetarna. Detta motiverades med att utbildning spelar en så viktig roll i Europeiska unionens strategi EU 2020.

Kommissionens programförslag

Europeiska kommissionen publicerade sitt egentliga programförslag den 23 november 2011. Förslaget följde de allmänna linjerna i finansieringsramen. Budgetförslaget steg till 19,2 miljarder euro. I beloppet beaktas inflationens inverkan och den separata finansieringen avsedd för samarbete med tredje länder.

Det nya programmet föreslås heta Erasmus för Alla (Erasmus for All).

Behandlingen av programförlaget

EU:s medlemsländer behandlade kommissionens programförslag under våren 2012 och nådde i maj enighet om de förändringar som behövs.

Europaparlamentets kultur- och utbildningsutskott godkände den 27 november 2012 sina ändringsförslag till programförslaget.

EU:s statschefer avtalade den 8 februari 2013 om unionens ekonomiska ramar för 2014–2020. Enligt avtalet uppgår den totala budgeten till 960 miljarder euro. Budgeten för det nya programmet har inte fastställts officiellt, men enligt preliminära uppgifter kommer den att öka. Det är fortfarande oklart hur finansieringen exakt fördelas mellan de deltagande länderna. Budgeten måste ännu godkännas av parlamentet, vilket kan påverka fördelningen.

På våren har samordningen av åsikterna från rådet som representerar medlemsstaterna, kommissionen och parlamentet (s.k. trilogin) pågått. De största åsiktsskillnaderna är:

  • Detaljnivån i programtexten. Parlamentet har föreslagit flera specificeringar till texten, exempelvis syften enligt målgrupp och exaktare definition av projekttyper. Rådet och kommissionen anser att detta minskar flexibiliteten i programmets genomförande.
  • Indikatorer. Rådet vill att beslut om programmets indikatorer fattas först senare, medan parlamentet vill inkludera dem i programtexten.
  • Programmets namn. Parlamentet förslår att programmet som helhet ska heta YES Europe och de nuvarande sektorspecifika programnamnen bevaras.
  • Fördelning av finansieringen mellan de olika målgrupperna.
  • Ska programmet innehålla ett studielånsinstrument via vilket det skulle gå att få studielånsgaranti för magisterstudier i ett annat europeiskt land.

Övriga centrala frågor är hur finansieringen ska fördelas mellan de olika målgrupperna och om programmet ska omfatta ett studielånsinstrument för garanti av studielån för magisterstudier i andra europeiska länder.

Det råder redan nu enighet i många frågor, bland annat att ungdomssektorn får ett eget kapitel, ”delprogram” i programmet, med egna mål. Likaså är parterna överens om att programmet ska bestå av tre huvudfunktioner (mobilitet, samarbetsprojekt, policysamarbete). Oenigheterna gäller närmast hur detaljerat dessa ska definieras.

I mitten av juni såg samförstånd ut att nås i trilogiförhandlingarna. Programmet får förmodligen heta Erasmus+. De sektorsvisa namnen (Comenius, Grundtvig osv.) bevaras. Studielånsinstrumentet kommer troligen att ingå, men med en mindre budget än föreslagits. Fördelning av finansieringen mellan de olika sektorerna kommer antagligen att i stort sett motsvara det nuvarande läget. Indikatorerna inkluderas i programförordningen, men de har ändrats jämfört med det ursprungliga förslaget. Parlamentet har minskat sina krav på detaljer i programtexten.