Finland-U.S./U.S.-Finland Future Leaders – programmet

Future Leaders är ett program riktat till 16–17-åriga gymnasieelever som är aktiva och intresserade av samhälleliga frågor. Programmet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Förenta staternas ambassad i Finland. För förverkligandet står utbytesorganisationen AFS. Programmets teman är ledarskap och aktivt medborgarskap.

Programmet skall öka förståelsen mellan våra kulturer, ge kunskap om aktivt medborgarskap och utveckla de ungas ledartalanger, tillsammans med amerikanska ungdomar.

Stipendieperioderna på sommaren 2019

För sommaren 2019 beviljas 15 fullstipendier för finska och 15 för de amerikanska för en sex veckor lång utlandsperiod. Vid valet av de finska stipendiaterna betonas även ett skriftligt arbete eller en video på engelska med rubriken "How do I contribute to creating a better world?".

För programmets förverkligande, ansökningsprocessen och förberedelserna inför utbytet ansvarar AFS Intercultural Programs Finland ry.

Det bilaterala programmet bjuder på utbytesperioder i USA och i Finland för 6 veckor. De finska ungdomarnas vistas i USA under tiden 19.6.– 1.8.2019 och de amerikanska är i Finland under tiden 29.6.– 9.8.2019.

Ansökningstiden 2019 utgick den 8.11.2018.

Programmets innehåll

De finska ungdomarnas program riktas till Washington DC-området. De bor hos amerikanska värdfamiljer, som är intervjuade och förberedda för programmet av AFS. Programmet består av flera studiebesök som behandlar teman ledarskap och aktivt medborgarskap. De amerikanska ungdomarna har liknande studiebesök i Finland. Stipendiaterna träffas i Washington DC i början av perioden och de har gemensamma uppgifter att ta itu med.

De amerikanska Future Leaders -stipendiaterna berättar hur sommaren i Finland ändrat dem som människor och hurudana egenskaper en bra ledare har.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren erbjuder ungdomar möjlighet till volontärarbete eller arbets- eller praktikplatser i Europa. För organisationer ger solidaritetskåren möjlighet till internationalisering och förverkligande av samhällsansvar.

Målet för Europeiska solidaritetskåren är att stärka alla ungdomars delaktighet och hjälpa ungdomarna i arbetslivet. Solidaritetskåren svarar på samhälleliga utmaningar, som klimatförändringen, och främjar europeiskt samarbete.

Organisationer och ungdomsgrupper kan ansöka om stipendier av Europeiska solidaritetskåren för genomförande av solidaritetsprojekt. Europeiska unionen svarar för Europeiska solidaritetskåren.

Inga utbildnings- eller behörighetskrav har ställts för ungdomar som deltar i solidaritetskåren. Även ungdomar som behöver mer stöd är mycket välkomna till Europeiska solidaritetskåren.

I väntan på att EU-lagstiftningen ska träda i kraft verkar solidaritetskåren med Erasmus+-volontärtjänstens finansiering och regler.