Finlands utvecklingspolitik

Utvecklingspolitiska åtgärdsprogram
Utrikesministeriet

Samarbetsländer och -regioner
Utrikesministeriet

Till sökande

JPD-praktikens längd är 9 månader och därefter finns möjlighet till en 9 månaders tilläggsperiod.

Sökande måste välja om man söker plats inom EU:s utrikestjänst eller kommissionen. Det går inte att söka båda. Samma blankett används för att söka alla platser.

Ansökningsomgång 2015

Ansökningstiden började: må 8.6.2015 kl. 14.00
Ansökningstiden slutade: ti 30.6.2015 kl. 16.15

Platsantal: 2

Hälften av JPD-praktikplatserna finansieras av EEAS (platser inom utrikestjänsten) och hälften av kommissionen. Från Finland väljs två personer till platserna. Utrikesministeriet finansierar inga extra platser för finländare under ansökningsomgången 2015.

Grundläggande krav på sökande

 • högre högskoleexamen (officiellt examensintyg utfärdat före ansökningstidens slut)
 • finskt medborgarskap.
 • språkkunskaper: utmärkt engelska eller franska
 • övriga språkkunskaper räknas som en fördel
 • motivation och intresse för att arbeta vid EU:s delegationer
 • Arbetserfarenhet är inte obligatorisk, men företräde ges sökande som har högst 4 års erfarenhet av arbete som motsvarar studierna och som behövs för JPD-uppdragen, av vilket högst ett år vid EU.
 • Övriga aktiviteter, som volontärarbete eller publikationer, räknas som en fördel.
 • Eventuell värnpliktstjänstgöring för inte hindra inledandet av praktiken eller avbryta JPD-perioden.

Ansökan


1. Läs informationen och ansökningsblanketten för JPD-programmet på EU:s webbplats:
Junior Professionals in Delegation

2. Fyll i JPD-ansökan, följ anvisningarna på blanketten

 • Vid punkt 3 bedöms språkkunskaperna på skalan A1-C2 (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Vid punkt 4 anges arbetserfarenhet. Uppge tydligt om det handlar om heltids-, deltids- eller timarbete. Sökande kan inte väljas om man har arbetat på heltid i över 4 år (48 mån.) med uppgifter som är relevanta för JPD-praktiken.
 • Vid punkt 7 anges om man söker en plats vid EU:s utrikestjänst eller kommissionen. Det går inte att söka båda. Läs arbetsbeskrivningarna "Standard description of training assignments for EEAS functions" och "Standard description of training assignments for Commission functions" på EU:s webbplats.

Uppge tre regioner (t.ex. Nordafrika, Asien osv.) där du helst vill praktisera. Du kan också ange din önskan att placeras vid EU-delegationer inom olika internationella organisationer.

Om du ansöker om plats vid kommissionen, kan du vid punkten ”Preferred Domain of Activities” ange om du är speciellt intresserad av uppgifter inom ett visst ämnesområde.

Se närmare anvisningar på EU:s webbplats på sidan 5 i dokumentet "Implementing Rules of the High Level Traineeship Programme". Regioner och delegationer inom olika organisationer:
Regions of the world, International and Regional Organisations

3. Ansökan skickas till CIMO via det elektroniska systemet

Systemet öppnas när ansökningstiden börjar må 8.6.2015 kl. 14.00 och stängs när ansökningstiden slutar ti 30.6.2015 kl. 16.15:
CIMOs ansökningssystem för JPD-ansökningar

 • Sökande fyller i basuppgifter om sig själv i systemet och bifogar den ifyllda JPD-blanketten. Ansökningsblanketten behöver inte undertecknas i detta skede.
 • Om du har problem med att skicka ansökan, ska du meddela detta till CIMO före ansökningstidens slut.
 • Kontakt efter ansökningstiden slut eller för sent inlämnade ansökningar berättigar inte till att delta i ansökningsomgången.

4. Du får bekräftelse över mottagande per e-post till den adress från vilken ansökan har skickats.

5. Spara din ansökan

 • Alla sökande får meddelande om det första urvalets resultat per e-post senast 30.9.2105.
 • Sökande som gått vidare i urvalet skickar sin ursprungliga, undertecknade ansökan till CIMO. Närmare anvisningar skickas per e-post till de utvalda kandidaterna.

6. Meddela CIMO om dina kontaktuppgifter ändras under ansökningsprocessens gång.

Första urval vid CIMO

 • I det första urvalet kan högst fyra ansökningar väljas att gå vidare per plats.
 • Alla sökande får meddelande om det första urvalets resultat per e-post senast 30.9.2105.

Ansökningsomgången 2014

Ansökningsomgången började 17.2.2014 kl. 14.00 och slutade 3.3.2014 kl. 16.15.

Platsantalet var fem, av vilka en plats var vid EU:s utrikestjänst och fyra inom kommissionen. EEAS finansierar platsen vid utrikestjänsten. Av kommissionens platser finansieras en av kommissionen och tre är extra platser finansierade direkt av Finland.

Finland föreslog för kommissionen att experterna skulle placeras i partnerländer i Afrika och Asien som är centrala ur Finlands perspektiv.

Totalt inlämnades 203 ansökningar, av vilka

 • 48 till EEAS-platserna och
 • 155 till kommissionens platser.