Se också

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

På CIMOs andra webbtjänster

Praktik och arbete
Maailmalle.net

Annanstans på nätet

Junior Professional Associates
The World Bank

Young Professionals Program (YPP)
African Development Bank
Om karriärmöjligheter och program för unga experter på engelska

Inter-American Development Bank
Unga experter
(en)
Om karriärmöjligheter för unga experter

Rekrytering
Utrikesministeriet

UN Volunteers

10 sätt att delta i utvecklingssamarbetet
Global.finland.fi

Till sökande

På den här sidan finns information om de grundläggande krav som de som ansöker om att bli biträdande expert inom FN måste uppfylla, och anvisningar för ansökningsprocessens olika steg.

Grundläggande krav

Den som ansöker om plats som biträdande expert inom FN måste uppfylla följande kriterier:

 • Högskoleexamen: om examen är avlagd utomlands, måste den till sitt innehåll och sin omfattning motsvara en finsk högre högskoleexamen. Examensbetyget kontrolleras senast vid den första intervjun.
 • Språkkunskaper: engelska (utmärkta) och ett av FN:s övriga officiella språk: franska, spanska, arabiska, ryska eller kinesiska (tillfredsställande/goda). Språkkunskaperna kan testas vid behov.
 • Arbetserfarenhet: minst 1–2 erfarenhet av arbete som motsvarar utbildningen
 • Finskt medborgarskap (Personer med amerikanskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap finskt/amerikanskt) kan inte bli valda till platser vid Världsbanken.)
 • Högst 32 års ålder: har inte fyllt 33 år vid ansökningstidens slut. (Platser vid Världsbanken: högst 32 år när arbetet börjar.)

Sökande som har tidigare varit juniorexpert (JED) eller biträdane expert (JPD) inom EU eller volontär (UNV) inom FN finansierad av Finland har möjlighet att ansöka om JPO-platser först efter avslutad tvåårig tjänsteperiod.

Ansökningsprocessens steg

Ansökningsprocessens alla steg är selektiva. Det går i genomsnitt 4–6 månader från att man lämnat in ansökan till att arbetet börjar. Urvalsprocessen omfattar följande steg:

 1. ansökan på elektroniskt ansökningsformulär,
 2. första urval utifrån ansökningarna,
 3. första intervju på CIMO,
 4. bedömning av lämplighet,
 5. CIMOs beslut om vilka sökande som sänds vidare till organisationen slutintervju och urval.


Obs! Eventuella avvikelser till ovannämnda processen eller information om tidtabeller publiceras på JPO-programmets förstasida:
Biträdande expert (JPO) inom FN

1. Ansökan på det elektroniska ansökningsformuläret

Ansökningsformuläret är i bruk under ansökningstiderna. Var redo att fylla i

 • uppgifter om din studie- och arbetshistoria, och
 • kontaktuppgifter för tre referenser (kan inte vara samma personer som de närmaste cheferna du angett vid punkten Arbetshistoria).

Dessutom behöver du

 • ett foto och
 • ett motiveringsbrev på engelska, detta är obligatoriskt. I brevet ska du presentera och analysera din kompetens och dina starka sidor i relation till uppgiftsbeskrivningen. Kom ihåg att skriva ner på din ansökan den arbetserfarenhet och det kunnande som du har nämt i ditt motivationsbrev.

Meddelande om mottagande skickas till den e-postadress som du anger på ansökningsformuläret. Om du inte får ett meddelande, beror det ofta på att det finns ett skrivfel i e-postadressen.

Som bilaga till meddelandet skickas FN:s blankett P11 med de uppgifter som du angett ifyllda. För att läsa blanketten behöver du programmet Adobe Reader i version 8 eller nyare.

Platsbeskrivningar och ansökan
Uppgifter om lediga platser i ansökningsomgång som pågår eller i den senaste omgången. Ansökningsblanketten är i bruk endast under ansökningstiderna.

2. Första urval utifrån ansökningarna

Av de sökande som uppfyller de grundläggande kraven kallas 3–5 personer till en första intervju. De väljs utgående från utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper som motsvarar uppgiftsbeskrivningen.

Du kan ansöka om flera platser i en ansökningsomgång, men CIMO föreslår dig som kandidat bara till en av de platserna under en och samma ansökningsomgång.

Sökande som inte kallas till intervju meddelas per e-post till den adress som sökande har angett i sin ansökan.

3. Första intervju på CIMO

De utvalda sökandena kallas per telefon eller e-post till den första intervjun. I samband med intervjun kontrolleras examensbetygen och arbetsintygen. Rekommendationerna kontrolleras efter intervjun.

4. Bedömning av lämplighet

Utgående från den första intervjun kan sökandes lämplighet och bedömas. Intervjuaren ger närmare uppgifter om dagen.

Bedömning av lämpligheten utförs av Personnels psykologer i Helsingfors. Bedömningen utförs under en arbetsdag på förmiddagen eller på eftermiddagen och den tar högst 4 timmar.

Resultatet gäller i högst två år. Om sökandes lämplighet tidigare har bedömts, besluter psykologerna om de tidigare resultaten kan tillämpas på den platsen som man nu ansöker.

5. CIMOs beslut om vilka sökande som sänds vidare till organisationen

Utifrån den första intervjun och lämplighetsbedömningen föreslår CIMO 3–5 personer per plats för FN:s organisation. Sökande meddelas personligen om beslutet.

6. Slutintervju och urval

FN:s organisation besluter om de intervjuar alla eller bara vissa av de sökande som CIMO föreslagit.

Slutintervjun görs i regel som

 • telefonintervju,
 • videointervju på CIMO, eller
 • personlig intervju, vanligtvis på CIMO.

När organisationen har meddelat sitt urval, bekräftar den valda skriftligen (per e-post) till CIMO att han eller hon tar emot platsen. CIMO skickar ett officiellt meddelande om platsens mottagande till organisationen och Utrikesministeriet.

Den som valts till uppdraget avtalar direkt med organisationen när arbetet inleds, när arbetsavtalet undertecknas och om övriga villkor.

Förberedelser inför slutintervjun:

JPO Service Centre: Career Management
UNDP:s anvisningar för slutintervju
Obs! Anvisningarna gäller bara intervjuer inom denna organisation.

Competency-based interviews
UNDP, UNFPA, UNICEF 2013