Bli lärare vid ett utländskt universitet

Befattningarna lediganslås årligen i januari-februari. Ibland kan befattningar dessutom lediganslås vid andra tider under året. Lediganslagningen publiceras på valtiolle.fi.

En del av de sökande kallas till intervju. Som intervjuare fungerar representanter för Utbildningsstyrelsen och Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet.

Utgående från intervjuerna föreslås för universitetet 1–3 sökande som rangordnats av urvalskommittén. Det mottagande universitetet fattar i regel slutligt beslut före den 1.5.

Tjänsteförhållandet

Arbetsavtalet görs både med Utbildningsstyrelsen och det mottagande universitetet för ett år i taget och längsta tiden för avtalet är fem år. Båda parterna deltar i lönekostnaderna.

Villkoren i tjänsteförhållandet följer reglementet för universitetslärare i finska språket och Finlands kultur anställda utomlands.

Reglemente för universitetslärare i finska språket och Finlands kultur anställda utomlands (pdf, på finska)


Bli lektor vid ett utländskt universitet

Av sökande förutsätts

  • filosofie magisterexamen
  • åtminstone ämnesstudier eller cl-vitsord i finska språket, i östersjöfinska språk eller i finsk-ugrisk språkforskning (allmänna linjen, HU) eller fördjupade studier i finska språket och kulturen för internationella studenter eller motsvarande magisterprogram.
  • erfarenhet av undervisning
  • lämpliga språkkunskaper.

En gästlärare ska behärska finska på modersmålsnivå. Om personen har avlagt sin examen utomlands ska studierna i finska till sitt innehåll motsvara ämnesstudier eller fördjupade studier i finska språket vid ett finländskt universitet.

Som merit betraktas

  • studier i finska som andra eller främmande språk
  • studier i Finlands litteratur eller andra kulturämnen
  • erfarenhet av undervisning i finska som andra eller främmande språk och av universitetsundervisning

Det mottagande universitetet kan också framföra egna önskemål ifråga om sökandes specialkunskaper.

Utbildningsstyrelsen har för närvarande lektorer i Archangelsk, Bratislava, Budapest, Cluj-Napoca, Debrecen, Paris, Peking, Petroskoj, Poznan, Prag, Riga, Seattle, Szeged, Tallinn, Tartu, Warszawa och Vilnius.


Bli professor vid ett utländskt universitet

Utbildningsstyrelsen har för närvarande en gästprofessor vid universitetet i Warszawa.

Av de sökande förutsätts

  • en lämplig doktorsexamen med hänsyn till respektive uppgifter
  • erfarenhet av universitetsundervisning
  • lämpliga språkkunskaper.

Kompetenskravet kan i vissa fall vara filosofie licentiatexamen.

Ytterligare information: Krista Heikkilä | Kontakta oss