Stipendiat från frändefolksuniversitet i Ryssland

Frändefolksprogrammets stipendier är avsedda för forskarsstudier och forskning vid finländska universitet inom finsk-ugriska språk. Stipendieperioden är högst 12 månader.

I programmet kan sådana forskarstuderande och forskare delta som

  • representerar finskbesläktade folk i Ryssland
  • bedriver forskarstudier eller forskning vid universitet på de finsk-ugriska områdena i Ryssland
  • som forskar i finsk-ugriska språk.

Den mottagande institutionen sköter alla praktiska arrangemang: stipendiatens inresa i Finland, mottagande, reservering av logi mm.

CIMOs expertorgan vid beslut om stipendierna är Delegationen för frändefolksprogrammet; medlemmarna i denna utses av M. A. Castrén-sällskapet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet.

Hur ansöker man om stipendiet?

En finländsk universitetsinstitution som har finsk-ugrisk språkforskning som ett av sina specialområden kan ansöka om frändefolksstipendium.

Ansökningstiden är fortgående. Ansökningarna måste finnas hos CIMO senast tre månader före den planerade stipendieperiodens början och två veckor före Delegationens för frändefolksprogrammet möte.

Bilagor till ansökan

  • den mottagande institutionens motivering (motivering av det planerade samarbetet, samarbetets betydelse ur institutionens synpunkt och samarbetets bakgrund, institutionens eget engagemang i projektet samt eventuella egna ekonomiska satsningar)
  • forskningsplan (2-3 sidor; inledning, syften, arbetsplan, metoder, förväntade resultat)
  • stipendiekandidatens CV, som ska innehålla uppgifter om bl.a. tidigare studier, publikationer, tidigare vistelse i Finland
  • kopia av examensbetyget

Den mottagande institutionen postar ansökan med bilagor till CIMO på adressen:

CIMO/Frändefolksprogrammets stipendier
PB 343
00531 Helsingfors.

En kopia av ansökan skickas till M. A. Castrén-sällskapet på adressen:

M. A. Castrén-sällskapet/Frändefolksprogrammets stipendier
PB 242
00171 Helsingfors.

Utbetalning av stipendiet

Stipendiets storlek är 9001 200 euro/månad. CIMO ersätter inte rese- och andra kostnader.

Stipendiet kan vara mindre än 1200 €/månad, såvitt den mottagande institutionen anvisar forskarstuderanden eller forskaren tilläggsfinansiering så, att stipendiets totalmängd är minst 1200 €/månad. En utredning av institutionens andel ska bifogas till stipendieansökan.

  • Stipendiet beviljas åt den mottagande institutionen.
  • Institutionen utbetalar stipendiet till stipendiaten.
  • Universitetet fakturerar CIMO senast en månad efter stipendieperiodens slut.

Om stipendieperioden fortsätter in på följande kalenderår ska CIMO faktureras separat för stipendierna utbetalda under vartdera kalenderåret.

Rapportering

När stipendiatperioden är slut skickar den mottagande institutionen en rapport till CIMO. Rapporten ska vara fritt formulerad och informera om de viktigaste resultaten av stipendietiden.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Ansökningsblankett (doc)