Stipendiat inom finska språket och Finlands kultur

Ett finländskt universitet kan ta emot en forskarstuderande eller en forskare inom finska språket och Finlands kultur som stipendiat för 3–12 månader.

Den mottagande institutionen ska undervisa i något av följande ämnen:

 • finska språket
 • finsk-ugrisk språkforskning
 • inhemsk litteratur
 • något läroämne som anknyter till Finlands kultur

Initiativet till att komma till Finland tas antingen av den finländska universitetsinstitutionen eller av den utländska forskarstuderanden eller forskaren, som tar kontakt med institutionen. Stipendiet ansöks av den mottagande institutionen, inte av den utländska forskarstuderanden eller forskaren.

Den mottagande institutionen sköter om alla praktiska arrangemang: allt som har att göra med stipendiatens ankomst till Finland, mottagande, reservering av logi mm.

Hur ansöker man om stipendiet?

Det arrangeras två ansökningsomgångar per år: den första slutar 30.4. och den andra 31.10.

Bilagor till ansökan

 • den mottagande institutionens motivering (motivering av det planerade samarbetet, samarbetets betydelse ur institutionens synpunkt och samarbetets bakgrund, institutionens eget engagemang i projektet och eventuella egna ekonomiska satsning)
 • forskningsplan (2-3 sidor; inledning, syften, arbetsplan, metoder, förväntade resultat)
 • stipendiekandidatens CV, som ska innehålla uppgifter om bl.a. tidigare studier, publikationer, tidigare vistelse i Finland
 • kopia av examensbetyget

Den mottagande institutionen postar ansökan med bilagor till CIMO på adressen

CIMO/Forskarstuderande och forskare i finska språket
PB 343
00531 Helsingfors.

Utbetalning av stipendiet

Stipendiets storlek är 1 200 euro/månad. CIMO ersätter inte rese- och övriga kostnader.

 • Stipendiet beviljas åt den mottagande institutionen
 • Institutionen utbetalar stipendiet till stipendiaten
 • Universitetet fakturerar CIMO senast en månad efter stipendieperiodens slut.

Om stipendieperioden fortsätter in på följande kalenderår ska CIMO faktureras separat för stipendierna utbetalda under vartdera kalenderåret.

Rapportering

När stipendiatperioden är slut skickar den mottagande institutionen en rapport till CIMO. Rapporten ska vara fritt formulerad och informera om de viktigaste resultaten av stipendietiden.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Ansökningsblankett (doc)