Frändefolksstipendier

Frändefolksprogrammets stipendier är avsedda för forskarstudier eller forskning vid finländska universitet.

Stipendieperiodens längd är högst 12 månader och storleken på stipendiet är 900–1 200 euro/månad. Stipendieperioden kan vara kontinuerlig eller bestå av flera delar, men en person kan få stipendium för högst 12 månader. CIMO ersätter inte rese- eller andra kostnader.

Stipendiet kan vara mindre än 1200 euro/månad, såvitt den mottagande institutionen anvisar forskarstuderanden eller forskaren tilläggsfinansiering så, att stipendiets totalmängd är minst 1200 euro/månad. En utredning av institutionens andel ska bifogas till stipendieansökan.

Som CIMOs expertorgan för beslut om stipendierna fungerar Delegationen för frändefolksprogrammet, vars deltagare är utsedda av M. A. Castrén-sällskapet tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet.

För vem är stipendierna avsedda?

Frändefolksstipendierna är avsedda för forskarstuderande och forskare, som

  • bedriver forskarstudier eller forskning vid universitet som är verksamma på de finsk-ugriska områdena i Ryssland
  • bor i Ryssland och som kan något av de finsk-ugriska språken som talas i Ryssland
  • forskar i finsk-ugriska språk.

Hur ansöker man om stipendium?

Frändefolksstipendiet ansöks av en finländsk universitetsinstitution, museiinstitution eller språkforskningsinstitution som har finsk-ugrisk språkforskning som ett av sina specialområden. Stipendiekandidaten ska i god tid innan ansökan görs ta kontakt med den mottagande institutionen och till denna sända

  • forskningsplan (2-3 sidor; inledning, syften, arbetsplan, metoder, förväntade resultat)
  • CV, som bl.a. ska innehålla uppgifter om tidigare studier, publikationer, tidigare vistelse i Finland
  • kopia av examensbetyget.

Den mottagande institutionen sänder ansökan med bilagor till CIMO. Ansökan behandlas vid Delegationen för frändefolksprogrammets sammanträde. CIMO sänder beslut om stipendiet till den institution som gjort ansökan.

Ansökningstiden är fortgående. Ansäkningarna måste finnas hos CIMO senast tre månader före den planerade stipendieperiodens början och en vecka före Delegationens för frändefolksprogrammet möte.

När stipendieperioden avslutats skickar forskarstuderanden eller forskaren en fritt formulerad rapport till CIMO. Här ska framgå de viktigaste resultaten av stipendietiden.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Ansökningsblanketten (doc) (på finska)
Obs. blanketten sänds av den mottagande institutionen