suomen_k_apur_jatko547x262.jpg

Bild: Satu Haavisto

Stipendier för forskarstuderande och forskare i finska språket

CIMO beviljar stipendier åt utländska forskarstuderande och forskare, som gör sin forskning vid ett utländskt universitet. Dessa kan få stipendium för forskarstudier eller forskning vid ett finländskt universitet och för korta studiebesök.

Stipendierna är avsedda för forskarstuderande och forskare vid utländska universitet i

 • finska språket eller Finlands kultur eller
 • finsk-ugriska språk.

Stipendier för 3–12 månader

Stipendium för forskarstudier eller forskning vid ett finländskt universitet kan beviljas för 312 månader. Stipendiets storlek är 1 200 euro/månad.

CIMO ersätter inte rese- eller andra kostnader.

Hur ansöker man om stipendium?

Den mottagande institutionen ansöker om stipendium för forskarstuderande och forskare. Stipendiekandidaten ska i god tid innan ansökan skrivs ta kontakt med värdinstitutionen och skicka dit

 • forskningsplan (2-3 sidor; inledning, syften, arbetsplan, metoder, förväntade resultat)
 • CV, som bl.a. ska innehålla uppgifter om tidigare studier, publikationer, tidigare vistelse i Finland
 • kopia av examensbetyget.

Den finländska institutionen sänder ansökningsblanketten och bilagorna till CIMO. Ansökan behandlas hos CIMO med stöd av sakkunniga. CIMO skickar beslut om stipendiet till institutionen som gjort ansökan.

Det arrangeras två ansökningsomgångar per år: den första slutar 30.4. och den andra 31.10.

Ansökningsblankett för 3–12 månaders stipendier (doc) (på finska)
Obs. blanketten sänds av den mottagande institutionen

Stipendier för 1–4 veckor

För korta besök med anknytning till forskarstudier och forskning kan ett stipendium för 1-4 veckor beviljas. Stipendiets storlek är 300 euro/vecka.

Besök som det går att få stipendium för kan exempelvis vara

 • arkivbesök
 • deltagande i seminarium
 • intervjuer
 • handledningsträffar.

Det går inte att få stipendium enbart för en konferensresa, utan besöket måste också inbegripa sådant som står i direkt samband med forskarstudier eller forskning.

Hur ansöker man om stipendium?

Forskarstuderande eller forskare ansöker själva om stipendiet minst två månader före den planerade stipendieperiodens början.

Av ansökan ska framgå besökets syfte och dess betydelse för forskarstudierna eller forskningen och till exempel programmet vid ett eventuellt seminarium.

Bilagor till ansökan

 • den sökandes motivering
 • forskningsplan
 • rekommendation av handledaren
 • CV, som ska innehålla uppgifter om bl.a. avlagda examina, eventuella tidigare stipendier till Finland, annan tidigare vistelse i Finland

Om den sökande inte har fått meddelande om att deltagandet i seminariet godkänts vid den tidpunkt när stipendieansökan ska göras, och inte heller annan bekräftelse från Finland, kan den sökande göra en villkorlig stipendieansökan: hon/han meddelar i ansökan att bekräftelse ännu inte kommit och lovar att sända den senare till CIMO. Om den sökande inte får någon bekräftelse måste ansökan tas tillbaka.

Ansökan med bilagor postas till CIMO till adressen

CIMO/Stipendium för forskarstuderande och forskare i finska språket
PB 343
FI-00531 Helsingfors
Finland.

Efter stipendietidens utgång ska forskarstuderanden eller forskaren skicka en fritt formulerad rapport till CIMO. Här ska framgå de viktigaste resultaten av stipendietiden.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Ansökningsblankett för 1-4 veckors besök (doc) (på finska)