ulkom_yliop_547x262.jpg

Foto: Satu Haavisto

För utländska universitet

Utbildningsstyrelsen stöder undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet genom att

  • skicka ut gästande lärare i finska språket och kulturen
  • bevilja ekonomiskt stöd för avlöning av lärare som universitetet själv rekryterat och för samarbetsprojekt i finska språket och Finlands kultur mellan universitet
  • ge universitet sakkunnighjälp t.ex. vid val av lärare
  • skicka ut finländska universitetslärare på korta undervisningsbesök
  • skicka ut studerande som praktikanter
  • arrangera studiedagar i Finland och bevilja ekonomiskt stöd för regionala möten i utlandet
  • donera undervisningsmaterial och finska tidningar
  • hålla kontakt med lärare och administrera en e-postlista.

De mest betydelsefulla av de ovan nämnda stödformerna är utskickandet av lärare och det ekonomiska stödet för avlöning av lärare som universiteten själv rekryterat. Utbildningsstyrelsen stöder universitet där finska språket är läroämne eller där man förbundit sig att utveckla innehållet i undervisningen i finska språket så, att finska ska uppnå status av läroämne vid institutionen. Av ekonomiska skäl kan stöd ändå beviljas endast i begränsad omfattning, även om flera universitet uppfyller de kriterier som krävs.

Undervisningsbesök kan ansökas av universitet där besöket räknas som en del av studierna.

Lärare inbjuds till studiedagar i Finland varje år och kan ansöka för ekonomiskt stöd för regionala möten i utlandet.

Alla universitet som erbjuder undervisning i finska språket och Finlands kultur har dessutom möjlighet att be EDUFI om sakkunnighjälp och undervisningsmaterial, ansöka om en finländsk studerande i finska språket som praktikant, samt ingå på EDUFIs e-postlista suomi-opettajat.