SKK CIMOn lähettämä ope

Foto: Johanna Kokkonen

Lärare som skickas ut av Utbildningsstyrelsen

Till några av de utländska universitet som erbjuder studier i finska språket och kulturen skickar Utbildninngssyrelsen en finländsk lektor, professor eller språkassistent i finska och Finlands kultur, vars kostnader delas mellan Utbildningsstyrelsen och universitetet.

Universitet Utbildningsstyrelsen
ingår ett arbetsavtal med läraren ingår ett arbetsavtal med läraren
betalar läraren en lokal lärarlön betalar läraren tilläggslön så att helhetslönen motsvarar avlöningen av en finländsk lärare
ordnar undervisnings-, arbets- och biblioteksutrymmen ersätter bl.a. lärarens och familjemedlemmarnas rese- och flyttkostnader
ombesörjer adekvata arbetsförhållanden (bl.a. möjlighet att använda dator med internetanslutning, skrivare och kopiator)

De mottagande institutionerna ska uppfylla följande kriterier:

 • Finska språket och Finlands kultur hör till institutionens undervisningsprogram.
 • Institutionen har förbundit sig att utveckla innehållet i undervisningen i finska språket och kulturen och ämnets ställning. Institutionens mål bör vara möjligheten att avlägga BA- och/eller MA-examina i läroämnet.
 • Institutionen har tillräckligt många studerande som är intresserade av att studera finska.
 • Arbetsförhållandena (undervisnings-, arbets- och biblioteksutrymmen, användning av dator och kopiator, osv.) ska vara goda.
 • Institutionen är beredd att betala läraren motsvarigheten till en lokal lärares lön.
 • Förutsättningen för att skicka ut en professor är förutom de ovan nämnda kriterierna dessutom att man vid det mottagande universitetet kan avlägga en MA-examen i finska språket och Finland kultur och att det finns möjlighet också till fortsatt forskning på området.

Hur ansöker man en lärare?

Rektor för universitetet, fakultetens dekanus eller ämnesprefekten skickar ett brev till Utbildningsstyrelsen där man

 • uttrycker önskan om en lektor, professor eller språkassistent
 • redogör för institutionens undervisningsprogram i finska språket och Finlands kultur
 • beskriver universitetets framtidsplaner för undervisningen i finska språket och kulturen
 • motiverar varför universitetet behöver en lärare.

För närvarande är det möjligt att skicka ut nya lärare endast om denna stödform avslutas vid något annat universitet. Detta kan göras om exempelvis finska språkets ställning eller undervisningen inte har utvecklats på önskat sätt vid ett universitet.

Lektor

Största delen (cirka 20) av de lärare som Utbildningsstyrelsen skickar ut är lektorer. Uppgifterna varierar enligt universitet, men lektorns huvuduppgift är att undervisa i finska språket, litteraturen och kulturen.

Lektorn ska ha filosofie magisters examen, som innehåller minst ämnesstudier

 • i finska språket eller
 • i östersjöfinska eller finsk-ugriska språk (allmän linje, HU).

Universitetet har möjlighet att framföra ytterligare önskemål beträffande specialområden och språkkunskaper.

Samma person kan vara lektor under högst fem år. Arbetsavtalet med Utbildningsstyrelsen ingås för ett år i gången.

För närvarande finns lektorer som Utbildningsstyrelsen skickat ut i Archangelsk, Bratislava, Budapest, Cluj-Napoca, Debrecen, Paris, Peking, Petroskoj, S:t Petersburg, Poznan, Prag, Riga, Seattle, Szeged, Tallinn, Tartu, Warszawa och Vilnius.

Professor

Professorns uppgift är att

 • undervisa
 • handleda forskningen
 • handleda studerandenas och forskarstuderandenas slutarbeten
 • främja sitt eget forskningsarbete

Av gästprofessorn förutsätts doktorsexamen som lämpar sig för den aktuella befattningen. Om universitetet tillåter det kan licentiatexamen undantagsvis godkännas.

Av den som väljs till uppgiften krävs i allmänhet minst fördjupade studier i finska språket.

En gästprofessor kan arbeta vid samma universitet högst fem år i följd. Arbetsavtalet med Utbildningsstyrelsen ingås för ett år i taget.

Utbildningsstyrelsen har en gästprofessor i Warszawa.

Ytterligare information: Krista Heikkilä | Kontakta oss