Undervisningspraktikant eller lärarassistent

Ett utländskt universitet som erbjuder undervisning i finska kan via CIMO få finländska studerande att bistå i undervisningen. Det finns två program för ändamålet:

 • Programmet för praktik vid undervisningsenheter (Harjoittelu opetuspisteissä)
 • Programmet Fulbright Finnish Language and Culture Teaching Assistant (FLTA).

Undervisningspraktikant

CIMO skickar årligen ut cirka 12 finländska studerande eller nyligen graduerade i finska språket, finsk-ugrisk språkforskning eller finsk litteratur för undervisningspraktik vid utländska universitet via programmet för praktik vid undervisningsenheter.

Praktiktiden är 3–4 månader. CIMO betalar stipendium till praktikanten.

Praktikantens uppgifter kan bestå bland annat av att

 • delta i undervisningen
 • leda konversationstimmar
 • samla och framställa läromaterial
 • handleda studerande
 • ha hand om biblioteket.

Arbetspraktiken innebär handlett arbete och praktikanten ska ha en namngiven handledare. I vanliga fall fungerar lektorn i finska språket och kulturen som handledare.

Hur ansöker man om praktikant?

Ansökningsomgången lediganslås på våren på e-postlistan suomi-opettajat. Ansökningstiden utgår 31.5. Man ansöker om praktikant för följande kalenderår.

Av det platserbjudande som universitetet lämnar in ska framgå följande:

 • praktikplats (universitet, institution och avdelning på originalspråket, stad och land)
 • praktiktid (praktikperiod med datum)
 • arbetsuppgifter (beskrivs så detaljerat som möjligt)
 • urvalskriterier (ämneskombinationer/läroämnen som önskas av praktikanten, eventuella språkkrav, övriga krav)
 • lön (det är önskvärt att universitetet deltar i finansieringen av praktiken i form av bl.a. lön, bostad, luncher)
 • bostad (kan universitetet skaffa eller hjälpa till att skaffa bostad, bekostar universitetet bostaden)
 • tilläggsuppgifter (t.ex. om universitetet, institutionen, avdelningen, landet)
 • motiveringar för att få en praktikant.

Universiteten får information om besluten i augusti-september.

CIMO förmedlar ansökningar till universiteten från 1–3 kandidater, bland vilka universiteten gör sina slutgiltiga val. Universiteten får ansökningarna under oktober-november för praktikperioder som börjar i januari-juni och under april för perioder som börjar i juli-december.

Efter praktikperiodens slut skickar universitetet en rapport om praktikanten till CIMO.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Fulbright-lärarassistent

CIMO och Fulbright Center administrerar gemensamt programmet Finnish Language and Culture Teaching Assistant (FLTA). Ett amerikanskt universitet kan få en finländsk lärarassistent för ett läsår (9 mån.) genom programmet.

Lärarassistenten bistår i undervisningen i finska språket och Finlands kultur och kompletterar sina egna studier vid universitetet.

Lärarassistentens utbildning:

 • i första hand studerande i finska språket eller litteraturen
 • i andra hand studerande i allmän språkvetenskap eller ett ämne som anknyter till finsk kultur
 • studerande på magisternivå eller forskarstuderande.

Fulbright Center hör sig för under sommaren om de amerikanska universitetens intresse att ta emot en Fulbright-assistent. Universiteten svarar i början av hösten.

Fulbright Center och CIMO väljer tillsammans de universitet som följande år får ta emot en Fulbright-assistent. De studerande som föreslås för universiteten väljs på basis av intervju.

Uppgifterna om de förvalda kandidaterna skickas till universiteten i slutet av året. Universiteten fattar slutgiltigt beslut om den kandidat som väljs.

Närmare uppgifter om ansökningsprocessen och andra frågor om programmets administrationen får man på Fulbright Centers webbplats.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss