silta_heiici_aloituskuva480x262.jpg

HEI ICI – högskolornas utvecklingssamarbetsprogram

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

Projekten utvecklar högskolornas fackliga, metodologiska, pedagogiska och administrativa kapacitet.

Utrikesministeriet finansierar programmet ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets administratör.

Stöd till utbildning i utvecklingsländerna främjar kunskap, utvecklingen av ett fungerande, effektivt och jämlikt samhälle, företagsamhet samt hållbar utveckling.

Programmet HEI ICI står i linje med och främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Projekten tar alltid även hänsyn till respektive lands egna utvecklingsmål och de baseras på behoven vid högskolorna i utvecklingsländerna.

Information om projekten finansierat i programperioden 2016–2018 hittas här.

HEI ICI-programmet fortsätter med en ny programperiod 2020-2024 (se Programdokumentet 2020-2024 nedan, samt ansökningsinstruktioner under “Till sökande”).


HEI ICI Programdokumentet

HEI ICI Programdokument (engelska) 2020-2024 (pdf)
HEI ICI Programdokument (engelska) 2016–2018 (pdf)
Statsrådets redogörelse: Finlands utvecklingspolitik – En värld, en gemensam framtid, mot hållbar utveckling
Resultatstyrningen inom Finlands utvecklingssamarbete (pdf, på engelska)
Rättighetsperspektiv på utveckling (pdf, på engelska)
Villkor för statsbidrag - HEI ICI (pdf, på engelska)