silta_heiici_aloituskuva480x262.jpg

HEI ICI – högskolornas utvecklingssamarbetsprogram

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

Projekten utvecklar högskolornas fackliga, metodologiska, pedagogiska och administrativa kapacitet.

Utrikesministeriet finansierar programmet ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets administratör.

Stöd till utbildning i utvecklingsländerna främjar kunskap, utvecklingen av ett fungerande, effektivt och jämlikt samhälle, företagsamhet samt hållbar utveckling.

Programmet HEI ICI står i linje med och främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Projekten tar alltid även hänsyn till respektive lands egna utvecklingsmål och de baseras på behoven vid högskolorna i utvecklingsländerna.

Information om projekten finansierat i programperioden 2016–2018 hittas här.

HEI ICI Programdokumentet

HEI ICI Programdokument (engelska) 2016–2018 (pdf)
Statsrådets redogörelse: Finlands utvecklingspolitik – En värld, en gemensam framtid, mot hållbar utveckling
Resultatstyrningen inom Finlands utvecklingssamarbete (pdf, på engelska)
Rättighetsperspektiv på utveckling (pdf, på engelska)
Länder som är berättigade till ODA (Official Development Assistance) som definieras av OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
Villkor för statsbidrag - HEI ICI (pdf, på engelska)