HEIICI_kuvituskuva547x262px.jpg
Bild: Jaakko Kaisto

Till sökande

Senaste ansökningsrunda tog slut 4.10.2016. Om eventuella nya ansökningsomgångar informeras på HEI ICI webbsidor och via Utbildningsstyrelsers internationaliseringstjänsters e-postlistor.

Verksamhet som understöds

Programmet är öppet för alla utbildingssektorer. I ett projekt ska minst 2 högskolor delta, av vilka den ena är från Finland och den andra från ett ODA-behörigt utvecklingsland. Bidraget ansöks av och projektkoordinator är alltid en finländsk högskola. Projekten ska utgå från behoven hos högskolorna i utvecklingsländer. Utvecklingen kan fokusera exempelvis på högskolornas

  • administrativa strukturer eller arbetsmetoder
  • utbildningsprogram, undervisningsmetoder och studiematerial
  • strukturer för forskning, forskningsmetodologi
  • bibliotek och informationssystem
  • tjänsteproduktion
  • kvalitetssystem
  • samarbete med arbetsgivare
  • främjande av internationalisering och undervisningspersonalens kollegiala lärande.

Projekten ska främja programmets mål, anknyta till programmets resultatområden samt resultatindikatorer som definieras i programdokumentet (se HEI ICI Programme Document 2016–2018, pdf).

Projekten uppmuntras också att samarbeta med myndigheter och icke-akademiska partners, som företag, och medborgarorganisationer.

Mallar för bilagorna till HEI ICI-ansökan

ProjektdokumentProject Document, Attachment 1 (doc)
ResultatramThe Results Framework, Attachment 2 (doc)
ArbetsplanThe Work Plan, Attachment 3A (xls)
BudgetBudget, Attachment 3B (xls)
Key expert -blanketterKey expert forms, Attachment 4 (doc)
Risk Analysis MatrixThe Risk Analysis Matrix, Attachment 5 (doc)