Företag och lokala organisationer

Företag och lokala organisationer erbjuder praktikplatser till högskolestuderande eller nyutexaminerade. Vid ansökningstidpunkten ska den sökande ha avlagt minst 1,5 års studier (andra årets studerande). Det finns praktikplatser för både universitets- och yrkeshögskolestuderande. Nyutexaminerade ska inleda praktiken senast inom ett år från examen.

En person kan söka högst 2 praktikplatser. Praktikplats 1 på ansökan betraktas alltid som den praktikplats som personen söker primärt. Personen kan föreslås gå vidare i urvalsförfarandet endast i fråga om en av de två sökta praktikplatserna.

Praktikens längd är i allmänhet minst 3 månader. En absolut minimitid för praktiken är 2 månader. Vi stödjer praktik i 3 månader med ett stipendium.Stipendiets belopp fastställs utifrån mållandet. Vi betalar inte resebidrag.

Praktikanten kan fortsätta sin praktik efter tremånadersperioden, till exempel i sammanlagt 5 eller 6 månaders tid, om han eller hon önskar detta och avtalar om detta med sin arbetsgivare. Detta är nästan alltid möjligt. Om praktiken fortsätter efter tremånadersperioden ska finansieringen för den överskjutande praktiktiden anskaffas på annat håll.

Om praktikens tidpunkt inte har slagits fast, kan praktikanten komma överens om detta med arbetsgivaren. Praktik som söks vid ansökningsrundan i februari ska inledas senast i december samma år och praktik som söks vid ansökningsrundan i september ska inledas senast i april–maj på våren närmast efter ansökningsrundan.

Språkkunskapskrav

För detaljerade språkkunskapskrav se platsbeskrivningarna

 • Ryssland: organisationsplatser tillräckliga kunskaper i ryska, universitetsplatser kunskaper i ryska och/eller engelska enligt de villkor som meddelas i platsannonsen
 • Peru: kunskaper i spanska minst på medelnivå eller enligt de villkor som meddelas i platsannonsen
 • Kina: tillräckliga kunskaper i engelska, på vissa platser kan kunskaper i kinesiska vara till nytta
 • Indien: tillräckliga kunskaper i engelska
 • Chile: kunskaper i spanska minst på medelnivå eller enligt de villkor som meddelas i platsannonsen
 • Argentina: kunskaper i spanska minst på medelnivå eller enligt de villkor som meddelas i platsannonsen
 • Brasilien: tillräckliga kunskaper i engelska eller kunskaper i portugisiska minst på medelnivå enligt de villkor som meddelas i platsannonsen

Ansökningsförfarandet

Ansökningsblanketten och CV ska lämnas in på engelska, motiveringsbrevet ska skrivas på arbetsspråket och på engelska

 • Ryssland: om arbetsspråket är ryska ska motiveringsbrevet skrivas både på ryska och på engelska, i annat fall endast på engelska
 • Peru, Chile, Argentina: om arbetsspråket är spanska ska motiveringsbrevet skrivas både på spanska och på engelska, i annat fall endast på engelska
 • Brasilien: om arbetsspråket är portugisiska ska motiveringsbrevet skrivas både portugisiska och engelska, i annat fall endast på engelska
 • Kina: om arbetsspråket är kinesiska ska motiveringsbrevet skrivas både på kinesiska och engelska, i annat fall endast på engelska
 • Indien: motiveringsbrevet ska skrivas på engelska

Börja fylla i ansökan i god tid på förhand. Den elektroniska ansökningsblanketten stängs när ansökningstiden går ut.

Stipendier och förmedlingsavgifter

Vi betalar ett stipendium till en praktikant som arbetsgivaren valt. Stipendiet kan erhållas endast en gång. Det är inte möjligt att få vårt stipendium och Erasmus-stöd som ska sökas hos den sökandes egen läroinrättning för samma praktikperiod.

Vi debiterar ingen förmedlingsavgift. De privata samarbetsorganisationer som ordnar praktikplatser i respektive målland debiterar en förmedlingsavgift.

Utbildningsstyrelsens stipendium (2018):

 • Ryssland 850 € / mån (Moskva och Sankt Petersburg 1 000 € / mån)
 • Peru 1 000 € / mån
 • Kina 1 200 € / mån (Hong Kong 1 350 € / mån)
 • Indien 850 € / mån (New Delhi, Mumbai, Gurgaon 1 000 € / mån)
 • Chile 1 000 € / mån
 • Argentina 1 100 € / mån
 • Brasilien 1 000 € / mån

Vårt stipendium täcker inte alla kostnader för praktiken.

De lokala samarbetsorganisationernas förmedlingsavgifter (2018):

 • Ryssland 150 € (3 mån), 200 € (6 mån), 240 € (12 mån). Avgifterna gäller platser som förmedlas av den tysk-ryska organisationen. Högskoleplatser är i allmänhet avgiftsfria.
 • Peru 400 USD
 • Kina 400 €
 • Indien 500 €, varav 100 € (registreringsavgift) ska betalas när den utländska samarbetsorganisationen tar kontakt första gången.
 • Chile 440 €, varav 100 € (registreringsavgift) ska betalas när den utländska samarbetsorganisationen tar kontakt första gången.
 • Argentina 440 €
 • Brasilien: 590 USD + 40 USD Paypal fee, varav 100 USD (registreringsavgift) ska betalas när den utländska samarbetsorganisationen tar kontakt första gången.

De som valts till en praktikplats betalar förmedlingsavgiften eller den återstående delen av förmedlingsavgiften till mållandet när arbetsgivaren fattar slutligt beslut (eller enligt det som anges i platsannonsen). Avgiften ska i allmänhet betalas cirka en månad före praktikens början eller senast när arbetsgivaren fattat slutligt beslut.

Mer information

Jaana Mutanen

e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 29 533 8569