Instructions

Info in English (pdf)

Annanstans på nätet

Europass Documents
Exempel bl.a. på meritförtäckning på olika språk.

Ansökningsblankett och -anvisningar

Förlängd ansökningstid för EDUFI-praktik börjar den 4.10.2018 kl. 14.00 och utgår den 18.10.2018 kl. 16.15 finsk tid.

Ansökningsblankett

Elektronisk ansökningsblankett

Ansökningsblanketten öppnas när ansökningstiden börjar. Välj länken "Apply for Programme".

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn

Anvisningar för ansökan

Lediganslagna program

Praktikplatser hösten 2018

Ansökningsprocessens steg i ett nötskal

 1. Läs alla anvisningar noggrant innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.
 2. Läs om de praktikplatser som är lediganslagna.
 3. Skriv eller skaffa bilagorna (meritförteckning, dvs. CV, studieregisterutdrag och en fritt formulerad motivering) enligt anvisningarna och spara dem på din dator i .pdf-format. När du fyller i ansökningsblanketten ska du bifoga dessa filer till blanketten.
 4. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningarna.
 5. Skriv ut ansökningsblanketten och skicka den och bilagorna som pappersversion till Utbildningsstyrelsen senast den 18.10.2018.
 6. Resultaten från Utbildningsstyrelsens förhandsurval (om du går vidare eller faller bort) meddelas alla sökande per e-post senast den 16.11.2018. Om du har ansökt till två platser, får du två separata meddelanden. De skickas inte alltid samtidigt.
 7. Efter Utbildningsstyrelsens förhandsurval skickas 3-7 ansökningar per lediganslagen praktikplats vidare.
 8. Arbetsgivaren gör det slutliga urvalet av praktikanter.

  Tyvärr kan vi inte ge information om hur urvalet framskrider medan processen pågår.

Till början

Ansökningsblanketten

Ansökan till alla Utbildningsstyrelsens praktikplatser görs på den elektroniska ansökningsblanketten. Blanketten fylls i på internet och till den bifogas sökandes meritförteckning (CV), studieregisterutdrag och motivering som sparats i .pdf-format.

Den elektroniska ansökningsblanketten sparas i Utbildningsstyrelsens databas och dessutom skickas den utskrivna blanketten med personlig underskrift till Utbildningsstyrelsen. Också bilagorna, dvs. meritförteckningen (CV), studieregisterutdraget och motiveringen ska skrivas ut och skickas till Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsblanketten sparas som en pdf-fil som du kan skriva ut. För det här behöver du programmet Acrobat Reader som du kan ladda ner gratis via länken här eller på ansökningsblankettens framsida. Du kan också spara filen på din egen dator (och skriva ut den senare) genom att välja Save as under webbläsarens meny File och spara filen där du vill ha den på datorn.
Ladda Acrobat Reader

Om du av någon anledning inte kan använda den elektroniska ansökningsblanketten, ber vid dig kontakta oss på adressen kv-hakulomake@cimo.fi.

Nedan finns anvisningar för att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Följ anvisningarna noggrant så går det smidigt att fylla i blanketten. Tänk också på att du gör din ansökan uttryckligen för arbetsgivaren: det är din första kontakt med dem, så det lönar sig att göra den omsorgsfullt. Du kan öppna ansökningsblanketten i ett annat fönster och samtidigt hålla anvisningarna öppna eller du kan skriva ut anvisningarna innan du börja fylla i blanketten.

Observera att du måste ha sparat meritförteckningen, studieregisterutdraget och motiveringen i .pdf-format innan du börjar fylla i blanketten. Varje bilaga får vara högst 5000 kilobyte (KB). Läs anvisningarna för meritförteckningen (CV), studieregisterutdraget och motiveringen innan du börjar fylla i blanketten vid punkten Bilagor

Den elektroniska ansökningsblanketten är på engelska, eftersom vi använder samma blankett också för våra utländska kunder. Du ska också fylla i hela blanketten på engelska. Meritförteckningen och motiveringen till de platser som nu är lediganslagna skrivs på arbetsspråket som nämns i lediganslagningen.

Till början

Anvisningar för att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten

Elektronisk ansökningsblankett för internationell praktik

Den elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på engelska.

Du fyller i blanketten i sex (6) steg. Du kan spara din ansökan fast du inte har fyllt i allting, om du vill göra ändringar eller komplettera den senare. En länk skickas till den e-postadress som du uppger (steg 3) och via den kommer du senare till din halvfärdiga ansökningsblankett.

Du kan behöva anvisningar medan du fyller i blanketten. Genom att klicka på blankettens infoknappar får du anvisningar för att fylla i den aktuella punkten.

Framsidan

Börja med att välja Apply for programme på blankettens framsida.

Steg 1

Välj i rullgardinsmenyn det program (t.ex Finlands beskickningar, Företag och lokala föreningar) som du vill söka till och klicka på Continue

Steg 2

Välj nu i rullgardinsmenyn vid punkten Placement/Branch den praktikplats som du vill ansöka om. Välj här den praktikplats som du i första hand är intresserad av. Om du också tänker ansöka om en annan plats inom samma program kan du göra det på nästa sida.

Om du vill precisera din praktikperiod inom ramen för den tid som nämns i lediganslagningen, kan du göra det vid punkten Time period.

När du har fyllt i all information som behövs, klicka på Continue för att komma till nästa sida.

Om du inte vill ansöka om andra platser än den du valt i första hand, välj None i rullgardinsmenyn vid punkten Placement/Branch.

När du har fyllt i all information som behövs, klicka på Continue för att komma till steg 3.

Steg 3

Fyll i alla dina personuppgifter som behövs. Fälten märkta med stjärna är obligatoriska, du kommer inte vidare på blanketten om du inte fyller i dem.

Vid punkten Health information kan du fylla i uppgifter om ditt hälsotillstånd.

Skriv in din nuvarande adress vid punkten Present address. Om den gäller bara en viss tid, skriv in tiden vid punkten Valid from-to och ge din stadigvarande address vid punkten Permanent address. Om Present address är din stadigvarande adress, behöver du inte fylla i punkten Permanent address.

När du har fyllt i alla punkter som behövs, kommer du till steg 4 genom att klicka på Continue. Om du nu vill avbryta ifyllandet och fortsätta senare, klicka på Save and continue later. Då skickas en länk till din e-postadress som du ska använda för att fortsätta fylla i blanketten senare.

Steg 4

Fyll i information om din studier. Fälten märkta med stjärna är obligatoriska. Om du redan har avlagt examen, fyll i punkten Education. Om du inte ännu har avlagt examen, behöver du inte fylla i den här punkten.

Vid punkten Present institution ska du skriva in information om de studier som du bedriver just nu.

Fyll i punkterna Level of education, Main subject, Faculty och Other subjects också i det fall att du redan har avlagt examen.

Fyll i Student number om du studerar i Finland. Om du studerar utomlands, behöver du inte fylla i den.

Vid punkten Language skills ska du uppge dina språkkunskaper. Fyll vid punkten Certificate i om du har ett intyg över dina kunskaper i det språket (yes eller no). Närmare information om språkintygen finns under punkten Bilagor. Om du har annan information om dina kunskaper i det språket, uppge den vid punkten If other, explain. Observera att språkintygen inte ska bifogas till ansökan, men arbetsgivaren kan be att få se dina intyg och/eller att du bevisar dina språkkunskaper på annat sätt.

Du kan också i det här skedet avbryta ifyllandet och fortsätta senare. När du har fyllt i all information som behövs här, klicka på Continue för att komma till steg 5.

Steg 5

Bifoga nu din meritförteckning, ditt studieregisterutdrag och din motivering till ansökningsblanketten. Infotexten talar om hur du bifogar bilagorna till ansökningsblanketten genom att klicka på Browse. Varje bilaga får vara högst 5000 kilobyte (KB). Observera att bilagorna är obligatoriska. Om du inte bifogar dem kan du inte fortsätta att fylla i ansökan.

Du kan också i det här skedet avbryta ifyllandet och fortsätta senare.

När du har fyllt i all information som behövs, klicka på Continue för att komma till steg 6.

Steg 6

Du ser nu en utskrivbar version av din ansökan. Kontrollera ännu en gång att alla uppgifter är korrekta. Du kan göra ändringar genom att klicka på Change eller Select again på sidans högra sida. Observera att vid de punkter där ändringar görs med Select again, måste du välja den delens alla punkter på nytt.

Du kan också i det här skedet avbryta ifyllandet och fortsätta senare.

Om all information är korrekt, klicka på Continue.

Din ansökan skickas som en pdf-fil till den e-postadress som du uppgett vid punkten Personal info. Om du vill att den ska skickas till en annan e-postadress kan du ändra adressen här.

Kom ihåg att kontrollera att din ansökan (pdf-filen) inte har hamnat i skräpkorgen i ditt e-postprogram. Gå därefter vidare genom att klicka på Send and continue.

En pdf-fil bildas nu av din ansökan och den skickas till den e-postadress som du uppgett. När pdf-filen är färdig, flyttas du automatiskt till nästa punkt.

Du kan titta på din ansökan genom att klicka på View PDF. Skriv ut ansökan för att underteckna den och skicka den till Utbildningsstyrelsen.

Till början

Bilagor

Motiveringen och andra bilagor skrivsdet språket som nämns i varje platsbeskrivning. Använd inte förkortningar. Översätt också läroinrättningens, studieämnenas och examinas namn.

De bilagor som behövs för ansökan bifogas till ansökningsblanketten som .pdf-fil för att de ska sparas i Utbildningsstyrelsens databas tillsammans med ansökningsblanketten. Dessutom ska ett exemplar av alla bilagor samt själva ansökningsblankett skickas per post till Utbildningsstyrelsen.

Bifoga till den elektroniska ansökningsblanketten:

 1. Motiveringsbrev till arbetsgivaren: I den fritt formulerade motiveringen ska framgå hur dina studier och andra färdigheter motsvarar arbetsgivarens krav och önskemål, varför du ansöker om just den här praktikplatsen samt vilka förväntningar och önskemål du har angående praktikplatsen och arbetsuppgifterna. Berätta varför arbetsgivaren borde välja just dig. Det är också bra om du i din motivering förklarar hur praktiken är förknippad med dina studie- och karriärplaner.
 2. Meritförteckning (CV): Eftersom arbetsintyg inte ska bifogas till ansökan, beskriv kort i meritförteckningen dina tidigare arbetsuppgifter. Som modell kand du använda t.ex. Europass-meritförteckning.
 3. Studieregisterutdrag (Examensbetyg behöver inte bifogas till den elektroniska ansökningsblanketten).

Skicka per post:

 1. Pappersversion av den elektroniska ansökningsblanketten som du skrivit ut med datum och underteckning och foto (inte obligatoriskt), om du inte har fotot i din meritförteckning. Det går bra att skriva ut ditt foto på vanligt papper.
 2. Motivering
 3. Meritförteckning
 4. Studieregisterutdrag på engelska eller på arbetsspråket. Studieregisterutdraget behöver inte vara officiellt, utan det räcker till exempel med ett utdrag som din läroinrättning skickat per e-post. Om du har avlagt examen, ska du till ansökan bifoga en kopia av examensbetyget

Språkintyg behöver inte bifogas till ansökan. Om du går vidare i förhandsurvalet kan arbetsgivaren be att få intyg över dina språkkunskaper. Språkkunskaperna kan bevisas t.ex. på följande sätt:

 • språklektors fritt formulerat utlåtande
 • kopia av högst två år gammalt officiellt språkintyg, t.ex. Goethe-Institut, TOEFL, eller motsvarande, eller
 • i meritförteckningen anges långvariga studier eller praktik utomlands under de senaste två åren och vilket språk som använts under den perioden.

Till början

Ansökan till flera praktikplatser

Du kan ansöka till högst ett (1) program och inom samma program kan man ansöka om högst två (2) platser. Du kan bara ansöka om en plats om det inte finns flera platser i ett och samma program.

Om de praktikplatser du söker till har olika arbetsspråk, måste du oftast skriva en motivering på båda språken. Skriv också två motivationsbrev om du söker till två platser och t.ex. arbetsuppgifterna är olika (se platsbeskrivningarna).

Efter Utbildningsstyrelsens förhandsurval skickas varje utvald sökandes ansökan till högst en plats för slutligt urval.

Till början

Att skicka ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på adressen https://kv-harjoitteluhakulomake.cimo.fi och bifoga de bilagor som behövs till den innan ansökningstiden utgår den 18.10.2018 kl. 16.15. Skriv ut en pappersversion av den elektroniska blanketten, underteckna den och skicka den med bilagor till Utbildningsstyrelsen senast den 18.10.2018. Ansökningsblanketterna och bilagorna returneras inte.

Postadress:
Utbildningsstyrelsen, 5 tr.
Internationaliseringstjänster för högskoleutbildningen/ arbetsgivaren eller arbetsgivargruppen (t.ex. Business Finland eller utvecklingsorganisationer)
PB 380
00531 Helsingfors

Vänligen meddela om du upptäcker tekniska problem på våra sidor till adressen kv-hakulomake(at)cimo.fi

Till början