Allmänna urvalskriterier

Sökanden ska uppfylla följande allmänna urvalskriterier:

  • Sökanden ska vara minst 18 år.
  • Sökanden ska studera på heltid i en utbildning som leder till examen vid ett universitet, en högskola eller yrkeshögskola i Finland eller utomlands.
  • Nyutexaminerade kan söka praktikplatser om praktikperioden inleds högst ett år efter att ovan nämnda examen är avlagd.
  • Sökanden ska vara medborgare i Finland eller bo permanent i Finland. Praktikstipendium kan inte beviljas åt utländska medborgare, vars huvudsakliga syfte för vistelse i Finland är studier eller en annan tillfällig orsak.
  • Till praktikplatsen kan endast väljas en sådan sökande som inte tidigare beviljatspraktikstipendium från CIMO eller sedan början av 2017 från Utbildningsstyrelsen och som inte får Erasmus-stöd för samma praktikperiod. Praktik vid universitet som har undervisning i finska språket och finländsk kultur utgör ett undantag: det är möjligt att få stipendium för sådan praktik, även om sökanden en gång tidigare mottagit praktikstipendium från CIMO eller Utbildningsstyrelsen.

Undantag från de allmänna urvalskriterierna

Undantag från de allmänna urvalskriterierna kan gälla samtliga praktikplatser hos en arbetsgivare eller endast enstaka platser.

Undantag som gäller samtliga praktikplatser hos en arbetsgivare meddelas på arbetsgivarens websida. Till exempel ska personer som arbetar på beskickningar vara finländska medborgare.

Undantagen anges i platsannonserna, om de gäller endast någon enstaka plats. Till exempel kan vissa praktikplatser i organisationer som bedriver utvecklingssamarbete ha en maximiåldersgräns eller så kan nyutexaminerade inte söka alla platser.

Förhandsurval vid Utbildningsstyrelsen

Förhandsurval görs vid Utbildningsstyrelsen bland de sökande som uppfyller

  • ovan nämnda allmänna urvalskriterier inklusive undantag från de berörda kriterierna och vars
  • utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper och övriga egenskaper lämpar sig bäst för platsen.

Utbildningsstyrelsen skickar uppgifter om 3–7 sökande per praktikplats till samarbetsorganisationen. Arbetsgivaren gör det slutliga valet.