Departs_Dasha_Markuza_547x262
Dasha Markuza tog del i projektet Départs
Bild: Kaisa Rautaheimo

Till sökande

Här presenteras allmänna anvisningar för ansökan om stöd från Kreativa Europa-programmets delprogram Kultur.

De allmänna anvisningarna för delprogrammet Media finns på sidorna för det delprogrammet.

Anvisningar för ansökan
Vem kan ansöka stöd från delprogrammet Kultur?
Ansökningstider
Deltagarportal och PIC-kod
Ansökningsblanketter
Ansökans språk
Urvalsprocessen och beslut
EACEA:s och Kreativa Europa-kontaktpunkternas roller

Anvisningar för ansökan

Ansökningsanvisningar och bedömningskriterier ges i de separata anvisningarna för varje stödform inom delprogrammet Kultur (se till höger).

Vem kan ansöka stöd från delprogrammet Kultur?

Villkor och begränsningar för deltagande i stödformerna inom delprogrammet Kultur i Kreativa Europa-programmet anges separat vid presentationen av respektive stödform.

Organisationer och företag inom den kulturella, kreativa och audiovisuella sektorn i programländerna, det vill säga de länder som deltar i programmet Kreativa Europa, är berättigade att ansöka stöd.

Privatpersoner kan inte ansöka bidrag ur programmet.

Till höger på sidan finns en länk till den aktuella förteckningen över länder som deltar i programmet.

Ansökningstider

Se separat tabell över programmets ansökningstider.

Deltagarportal och PIC-kod

Innan den elektroniska ansökan lämnas in skall projektets koordinator och alla partners registera sig i deltagarportalen och skaffa sig en PIC-kod (Participant Identification Code).

I portalen kan sökande uppdatera information om sin organisations juridiska status
och ladda upp erforderliga bilagor (formulär för rättsubjekt och bilagor). Information fylls i portalen bara en gång under programperioden och sökande identifierar sig med samma PIC-kod i alla ansökningsomgångar. Det är också möjligt att uppdatera informationen själv vid eventuella förändringar

PIC-koden behövs i varje ansökan. Det går inte att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten eller lämna in ansökan om man inte har registrerat sig i deltagarportalen.

Länken till deltagaraportalen och EACEAs närmare anvisningar för registreringen hittar du i högra sidoraden.

Ansökningsblanketter

Ansökningarna inom programmet Kreativa Europa görs på elektroniska blanketter. Innan ansökningsblanketterna laddas ner och fylls i måste projektets alla deltagare registrera sig i EU:s deltagarportal och få en PIC-kod.

Sökande ska ladda ner ansöknings- och budgetformulären till den egna datorn för att fylla i dem. För det behöver man programmet Adobe Reader (version 9 eller senare). Den nyaste versionen av programmet kan laddas ner gratis från Adobes webbplats.

Utöver formulären som lämnas in elektroniskt ska vissa bilagor undertecknas och skickas per post.

Ansökans språk

För att snabba på utvärderingsprocessen rekommenderas det att man använder något av kommissionens tre arbetsspråk (engelska, franska eller tyska).

Oavsett på vilket språk ansökan fylls i måste alla ansökningar ha en sammanfattning av projektet på engelska.

Urvalsprocessen och beslut

Alla projekt som beviljas finansiering ur programmet Kreativa Europa måste främja programmets allmänna och specifika mål. Verksamhetens koppling till programmets mål är därför av central betydelse vid utvärderingen av ansökningarna.

Genomförandeorganet EACEA väljer ut de projekt som får bidrag med hjälp av en oberoende expertjury. Under urvalsprocessen ger man inte ut några uppgifter om enskilda ansökningar.

Resultatet av bedömningen publiceras på genomförandeorganets webbplats. Urvalsprocessen tar 4–6 månader beroende på stödform.

EACEA:s och Kreativa Europa-kontaktpunkternas roller

Inom EU-programmet Kreativa Europa fattas inga beslut nationellt. Programmet administreras av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) som ligger i Bryssel. Det har ansvar för att organisera ansökningsomgångarna och välja vilka projekt som ska få bidrag.

De nationella Kreativa Europa-kontaktpunkterna har i uppdrag att ge sökande råd om att ansöka stöd från programmet. I Finland delar Utbildningsstyrelsen (delprogrammet Kultur) och Finlands filmstiftelse (delprogrammet Media) på uppgiften som kontaktpunkt.