Mobilitetsprojekt

Med mobilitet avses en period för studier, inlärning i arbete eller praktik utomlands. Under perioden som avläggs i ett annat Europeiskt land kan deltagaren fördjupa sin egen yrkeskunskap genom att antingen studera eller utföra inlärning i arbetet inom sitt ämne. För experter inom yrkesutbildningen ger utlandsperioden en kanal för att utveckla sin sakkunskap och bilda nätverk med europeiska kolleger.

Målgrupper

Enskilda personer kan inte ansöka om finansiering direkt ur programmet, utan bidrag ansöks alltid via en organisation. Finansieringen beviljas för verksamhet i form av ett projekt. Exempelvis studerande ansöker om stipendium från sin egen läroinrättnings Leonardo-mobilitetsprojekt. Studerande som är intresserade av en utlandsperiod ska ta kontakt med den som sköter internationella ärenden vid skolan eller studiehandledaren.

Målgrupp

Utbytets längd

Deltagare

Utbytets innehåll

Grundläggande yrkesutbildning (IVT)

3–39 veckor

Studerande inom grundläggande yrkesutbildning

Inlärning i arbete, praktik, studier

Personer på arbetsmarknaden (PLM)

2–26 veckor

Personer på arbetsmarkanden, verkstadsunga, personer i arbetskraftsutbildning, nyutexaminerade

Arbetspraktik, studier

Expertutbyten (VETPRO)

1–6 veckor

Lärare, handledare, administratörer, utbildare

Samarbete mellan utbildning och arbetsliv, utvecklande av yrkesfärdighete

Mobilitetsprojektet kan pågå i högst 24 månader. CIMO ansvarar för mobilitetsprojektens administration, bidragsbeslut, utbetalning och uppföljning av bidragen.

Bidragsformer inom mobilitetsprojekten

Inom mobilitetsprojekten betalas bidrag för följande utgifter:

  • rese-, försäkrings- och uppehållskostnader
  • administrationskostnader
  • förberedelsekostnader
  • för medresande stödperson, assistent eller lärare som bedömer yrkesprov.

Personer i behov av särskilt stöd är t.ex. personer som på grund av fysiska, mentala eller andra hälsorelaterade orsaker eller p.g.a. sociala problem eller inlärningssvårigheter, inte utan tilläggstöd kan delta i projektet eller mobilitetsperioden utomlands.

För projekt som riktar sig helt eller delvis till personer med särskilda behov kan man bevilja större stöd för administration, förberedelse och även för medföljande personer. Förhöjda eller särskilda stöd skall motiveras i detalj på ansökningsblanketten.

Leonardo-mobilitetscertifikat

Avsikten med Leonardo-mobilitetscertifikatet är att sporra läroinrättningarna till strategisk planering för internationalisering. Målet är långsiktig planering och genomförande av student- och expertutbyten.

Mobilitetscertifikat kan ansökas av organisationer som har genomfört minst tre mobilitetsprojekt av god kvalitet. Certifikatet ger möjlighet att ansöka om fortsatt finansiering med en enklare ansökningsprocess. Det är giltigt i fyra år.