Nordplus-logo

aloitus_languages_480x262.jpg

Foto: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Nordens Språk

Det huvudsakliga målet med det nordiska programmet Nordplus Nordens Språk är att stärka språkförståelsen och i synnerhet förståelsen av grannspråken (danska, norska och svenska) samt öka intresset för, kunskaperna om och förståelsen av nordiska språk, kulturer och levnadsförhållanden. Programmet stöder även utveckling av material, metoder och strategier som stärker nordisk språkförståelse på alla nivåer i utbildningssystemen

Nordplus Nordens Språk siktar på att förstärka förståelsen av ett annat nordiskt språk, än det som talas av den givna målgruppen. Programmet stöder också projekt som befrämjar undervisning i de nordiska språken för nya nordbor såsom flyktingar och invandrare.

Målsättningarna för åren 2018-2022 är att:

 • stärka och utveckla det nordiska ubildningssamarbetet,
 • skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
 • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
 • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystem för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbyggnad av nätverk,
 • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
 • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av de nordiska språk.

Nordplus Nordens Språk är inriktat på de samhällsbärande språken i Norden: danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska, samiska språken, svenska och de nordiska teckenspråken.

Följande aktörer kan delta i programmet Nordplus Nordens Språk:

 • daghem, grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, högskolor och forskningsinstitut
 • organisationer
 • föreningar
 • företag
 • andra informella lärandearenor
 • nätverk

De deltagande länderna är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland samt det samiska språkområdet.