Portti Pohjolaan -logo

Nordplus-logo

aloitus_languages_480x262.jpg

Foto: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Nordiska Språk

Det huvudsakliga målet med det nordiska programmet Nordplus Nordiska Språk är att stärka språkförståelsen och i synnerhet förståelsen av grannspråken (danska, norska och svenska) samt öka intresset för, kunskaperna om och förståelsen av nordiska språk, kulturer och levnadsförhållanden.

Programmets målsättningar för 2017:

  • att stöda aktiviteter som stärker barn och ungas språkförståelse i nordiska språk, primärt i danska, norska och svenska
  • att utveckla material, metoder och strategier som stärker nordisk språkförståelse på alla nivåer i utbildningssystemen

Nordplus Nordiska Språk siktar på att förstärka förståelsen av ett annat nordiskt språk, än det som talas av den givna målgruppen. Programmet stöder också projekt som befrämjar undervisning i de nordiska språken för nya nordbor såsom flyktingar och invandrare.

Följande aktörer kan delta i programmet Nordplus Nordiska Språk:

  • daghem, grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, högskolor och forskningsinstitut
  • organisationer
  • föreningar
  • företag
  • andra informella lärandearenor
  • nätverk

De deltagande länderna är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland samt det samiska språkområdet.