aloitus_horisontal_480x262.jpg

Foto: Siv B. Systad | Nordplus

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal förenar Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen. Det möjliggör gränsöverskridande samarbete mellan olika utbildningsnivåer och sektorer.

Programmet främjar innovativa projekt som går över de traditionella ämnesgränserna, samarbete mellan länder inom livslångt lärande och innovativa språkprojekt.

Bidrag kan sökas av läroanstalter, organisationer och andra aktörer inom utbildning och livslångt lärande i de nordiska länderna, de självstyrande områdena och länderna i Baltikum. Det är till fördel för projektet om det ingår aktörer från olika utbildningsnivåer och sektorer.

Minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer måste delta i verksamheten.

Inom programmet Nordplus Horisontal stöds bland annat:

  • workshops, seminarier och konferenser
  • rapporter, undersökningar och statistikprojekt
  • projekt inom vilka man drar nytta av forskningsresultat på utbildningsområdet
  • språkstudier, innovativ produktion av undervisnings- och översättningsmaterial
  • utvecklande av nya kursmoduler med hjälp av nya lärande- och undervisningsmetoder
  • publikationer, spridning av resultat och erfarenhetsutbyte på utbildningsområdet

Nordplus Horisontal-programmet har en årlig budget på cirka 1 miljon euro.

Projekt- och nätverkssamarbete

Inom projekt och nätverk ska minst två olika utbildningsnivåer och målgrupper för Nordplus-ramprogrammet ingå (Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen). Samarbetet kan bedrivas mellan exempelvis högskolor och grundskolor eller vuxenutbildningar och yrkesutbildningar på andra stadiet.

I projekten och nätverket kan deltagare från länder utanför Norden och Baltikum ingå, men kostnaderna för dessa deltagare kan inte täckas av programmet.

Programmet stödjer inte mobilitet bland enskilda studerande eller lärare. Mobiliteten inom projekten omfattas naturligtvis av programstödsystemet.

Horisontal-bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för projektet.

Mer information

Nina Eskola

programmets huvudadministratör SIU i Norge