horisontal_hakijalle_547x262

Till sökande

Bidrag kan sökas av läroanstalter, organisationer och andra aktörer inom utbildning och livslångt lärande i de nordiska länderna, de självstyrande områdena och länderna i Baltikum.

Programmets målsättningar 2018-2022 är:

 • stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet,
 • skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
 • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
 • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystem för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbyggnad av nätverk,
 • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,

Minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer måste delta i verksamheten.

Inom programmet Nordplus Horisontal stöds bland annat:

 • workshops, seminarier och konferenser
 • rapporter, undersökningar och statistikprojekt
 • projekt inom vilka man drar nytta av forskningsresultat på utbildningsområdet
 • språkstudier, innovativ produktion av undervisnings- och översättningsmaterial
 • utvecklande av nya kursmoduler med hjälp av nya lärande- och undervisningsmetoder
 • publikationer, spridning av resultat och erfarenhetsutbyte på utbildningsområdet

Ansökningtiden för 2019 utgår den 1.2.2019!

Ansöknings- och rapporteringssystemet Espresso

Inga papperskopior behöver skickas in.