Foto: Siv B. Systad | Nordplus

Nordplus-logo

Klassutbyten

Klassutbyten inom Nordplus Junior-programmet innebär att två eller flera klasser eller grupper arbetar med ett gemensamt tema som de valt själva med hänsyn till programmets målsättningar.

Minst två länder/självstyrande områden måste delta. Exempelvis ett samarbete mellan Finland och Åland uppfyller det kriteriet. Verksamheten ska ha ett pedagogiskt innehåll och en koppling till läroplanen.

Utbytena kan vara i mellan en och tre veckor inklusive resdagar under 1-3 års tid. Huvudsakligen börjar projekten den 1. augusti. Besluten om finansiering fattas i början av maj.

Bidrag beviljas till högst trettio elever och två medföljande lärare per tio elever.

Mobilitetsbidraget täcker elevernas och lärarnas resor samt lärarnas och övrig undervisningspersonals uppehälle i mållandet (cirka 355 euro/vecka). Om man lyckas finansiera minimiantalet resor som man har beviljats medel för, med en mindre summa än det beviljade beloppet, kan överskjutande belopp användas till andra projektkostnader.