Foto: Siv B. Systad | Nordplus

Nordplus-logo

Klassutbyten

Klassutbyten inom Nordplus Junior-programmet innebär att två eller flera klasser eller grupper arbetar med ett gemensamt tema som de valt själva med hänsyn till programmets målsättningar.

Minst två länder/självstyrande områden måste delta. Exempelvis ett samarbete mellan Finland och Åland uppfyller det kriteriet. Verksamheten ska ha ett pedagogiskt innehåll och en koppling till läroplanen.

Utbytena kan vara i mellan en och tre veckor inklusive resdagar under 1-3 års tid, tidigast från och med den 1 maj då besluten om finansiering fattats.

Bidrag beviljas till högst trettio elever och två medföljande lärare per tio elever.

Mobilitetsbidraget täcker elevernas och lärarnas resor samt lärarnas och övrig undervisningspersonals uppehälle i mållandet (cirka 355 euro/vecka). Om man lyckas finansiera minimiantalet resor som man har beviljats medel för, med en mindre summa än det beviljade beloppet, kan överskjutande belopp användas till andra projektkostnader.