Nordplus-logo

Lärares och övrig undervisningspersonals mobilitet

Lärarutbytet inom Nordplus Junior-programmet kan innefatta:

  • att man följer en kollegas arbete (job shadowing).
  • att man sätter sig in i partnerlandets/-ländernas skolsystem.
  • undervisning eller deltagande i utbildningar.

Läraren ska under utbytet även undervisa i sitt eget ämne.

Utbytet sker mellan två eller flera skolor och varar i mellan en vecka och ett år.

Minst två länder/självstyrande områden måste delta. Exempelvis ett samarbete mellan Finland och Åland uppfyller det kriteriet.

Bidraget täcker lärarnas resor enligt landsspecifika tabellen (se Nordplus handboken) och levnadskostnaderna i mållandet med cirka 355 euro/vecka.

Lärare kan ansöka om bidrag även för förberedande besök.