Nordplus-logo

Projekt- och nätverkssamarbete

Målet med Nordplus Junior projektsamarbete är utvecklande av pedagogiska och didaktiska metoder. Projekten ska ge nya perspektiv på ämnet.

Projekten kan till exempel handla om:

  • utvecklande av läroplaner,
  • kvalitetssäkring,
  • presentation av projektresultaten eller
  • utvecklande av nya undervisningsmetoder.

Deltagarna väljer tillsammans ett tema för projektet och sätter upp mål samt förväntade resultat. I planeringen tar man målsättningarna för programmet i beaktande.

Projektfinansieringen förutsätter minst tre samarbetspartner från tre olika länder eller självstyrande områden.

Målet med nätverkssamarbetet inom Nordplus Junior-programmet är ett långsiktigt samarbete mellan deltagarna kopplat till teman som har med utbildning och livslångt lärande att göra.

Nätverksbidraget ger skolor en möjlighet till att skapa bestående relationer och genomföra samarbetsprojekt. Genom att arbeta med ett gemensamt tema och utbyta erfarenheter kan man komma fram till nya idéer och initiativ. Bidraget beviljas till bland annat:

  • möten, då man skapar och utvecklar nätverk.
  • informationsverksamhet och presentation av resultat.

En läroanstalt är samordnare

Både projekt- och nätverksbidrag beviljas för högst tre år.

Bidraget täcker 75 % av de totala kostnaderna.

För ansökan och det beviljade bidraget ansvarar den samordnare som man valt bland de deltagande parterna för hela avtalsperioden.

Endast läroanstalter kan vara samordnare.