Nordplus-logo

Till sökande

Ansökningstiden för 2018 utgår den 1.2.2018.

Ansökan om bidrag för projekt- och nätverkssamarbete från Nordplus Junior-programmet görs av den samordnare som man valt bland de deltagande partnerna. Samordnaren ansvarar också för det beviljade bidraget under hela avtalsperioden.

Endast läroanstalter kan vara samordnare.

Vid mobilitetsprojekt (=besök och utbyten) ska minst två samarbetsskolor från två olika deltagarländer vara med.

Vid projekt- och nätverkssamarbeten ska minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer vara med.

Målsättningar för Nordplus programmen 2018-2022:

  • stärka och utveckla det nordiska ubildningssamarbetet,
  • skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
  • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
  • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystemer för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbygnad av nätverk,
  • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,
  • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
  • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av de nordiska språken

Utvecklingssamarbetet startar alltid från de deltagande skolornas behov och läroplanen.

Kostnader som omfattar deltagare med funktionshinder kan godkännas upp till 100 procent. Stöd kan sökas även utanför den ordinarie ansökningstiden. Ansökan riktas direkt till huvudadministratören av Nordplus Junior -programmet. Läkarintyg krävs i regel. Extra finansiering kan godkännas för att täcka kostnader för ledsagare, tolk eller dylikt.

Kännetecken för en bra Nordplus Junior ansökan (pdf på svenska)

Espresso manual för Nordplus Junior -programmet

Ansöknings- och rapporteringssystemet Espresso

Inga papperskopior behöver skickas in.