aloitus_general_480x262.jpg

Bild: Mauricio Pavez | Norplus

Nordplus och övriga nordiska program

Den nya femåriga programperioden för Nordiska ministerrådets Nordplus program började år 2018.

I Nordplus ingår följande program:

Målsättningarna för åren 2018-2022 är att:

  • stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet samt skapa ett gemensamt utbildningsområde i Norden och Baltikum
  • stöda, vidareutveckla och dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och god praxis,
  • utveckla kvalitet och innovation i deltagarländernas utbildningssystem för livslångt lärande genom utbildningssamarbete och samarbete med arbetslivet genom utvecklingsprojekt, utbyte och uppbyggnad av nätverk,
  • främja nordiska språk och kulturer - och ömsesidig förståelse av språken och kulturerna i de nordiska och baltiska länderna,
  • stärka språkförståelsen i nordiska språk, framför allt danska, svenska och norska, speciellt bland barn och unga,
  • öka intresset för, kännedomen om och förståelsen av de nordiska språken

Utöver Nordplus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, är Utbildningsstyrelsen nationellt programkontor för utbildningssamarbetet mellan de nordiska länderna och Ryssland samt Nordic Master-programmen och administrerar nationella Nordkurs-stipendier.