Portti Pohjolaan -logo

Nordplus-logo

aloitus_adult_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Vuxen

Nordplus Vuxen -programmet ger bidrag till mobilitet, nätverk och projekt inom vuxenutbildningen i de nordiska länderna och Baltikum.

Syftet med programmet är att stärka samarbetet mellan aktörer på området och skapa nya nätverk samt främja vuxenutbildningens kvalitet och utveckling av innovationer.

I mobiliteten ingår:

  • förberedande besök
  • fortbildningsbesök för lärare
  • studie- eller undervisningsbesök och
  • utbyten bland vuxenstuderande

Programländerna är alla nordiska länder inklusive de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Mobilitetsbidraget kan sökas för besök mellan två eller fler deltagarländer eller självstyrande områden. Den sökande är alltid en läroanstalt eller en annan organisation.

I programmet kan delta alla organisationer som jobbar inom vuxenutbildningsområdet, både inom fritt bildningsarbete och yrkesinriktad vuxenutbildning. De deltagande organisationerna kan vara läroanstalter, föreningar, forskningsinstitutioner, företag, som har kunskaper om och erfarenheter av vuxenutbildningsbranchen. Också organisationer inom vuxnas specialutbildning kan delta i programmet.

Programmets målsättningar

  • att stärka vuxnas nyckelkunskaper* och främja erkännandet av icke formellt och informellt vuxnas lärande. (*Här syftas till de åtta nyckelkunskaper inom livslångt lärande som EU har definierat.)
  • att stöda vuxenutbildning och vuxenstuderande i att möta det moderna samhällets utmaningar, med speciell vikt på vuxenutbildarnas utbildning och mångkulturalism
  • att stärka samarbetet mellan vuxenutbildning och arbetslivet.