NSS etusivu kuva
Foto: Pirita Juppi

NORTH-SOUTH-SOUTH
Higher Education Institution Network Programme

North-South-South programmet har avslutats och nya project inte finansieras genom programmet. NSS programmet förenade med HEI ICI programmet, som lanserades under våren 2016.

North-South-South Higher Education Institution Network Programme stöd samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer. Programmets fokus liggade på student- och lärarmobilitet.

Programbidrag ansökades av nätverk som högskolorna bildar. Programmet North-South-South startade 2004 som ett pilotprojekt (North-South).

Programmet beviljade bidrag för:

  • Ömsesidigt lärar- och studentutbyte
  • Gemensamma intensivkurser vid partnerhögskolor i utvecklingsländerna
  • Åtgärder som stödjer nätverksbildning mellan högskolor i Finland och partnerländerna (förberedande och administrativa besök samt nätverksträffar)

Utöver finländska högskolor kunde högskolor i alla de länder som enligt OECD:s definition är behöriga att ta emot offentligt utvecklingsbistånd (Official Development Assistance, ODA) delta i programmet. Vid urvalet prioriterades Finlands långvariga samarbetsländer, så kallade övergångsländer och fokusområden för Finland regionala utvecklingssamarbete.

Programmets mål var att utveckla samarbetet mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländerna och därigenom förstärka kapaciteten och de mänskliga resurserna inom högskoleutbildningen. NSS stödje för sin del FN:s millenniemål och Finlands utvecklingspolitiska målar. Programmet North-South-South hade dessutom en viktig roll för att högskolorna ska nå målen i sina internationaliseringsstrategier. Syftet var vidare att främja det interna samarbetet mellan högskolor i utvecklingsländerna.