Kriterier för utvärdering av projekten

Hur ser en bra ansökan ut?

En bra projektplan svarar på frågorna: vem, vad, var, när? Vem gör, vem deltar, vad gör man och när, vilka är resultaten man strävar efter, vad blir kvar efter projektets slut osv.? Särskilt omsorgsfull ska man vara framför allt vid punkten i ansökan där man i korthet ska berätta om projektets mål!

Kriterier för behörighet och utvärdering

När man planerar ett projekt och ansöker projektbidrag för det ska man försäkra sig om att projektet är bidragsberättigat i just det programmet och den åtgärden från vilken bidraget ansöks. Projektet måste anknyta till programmets mål och motsvara alla kriterier som ställs för att ett projekt är behörigt att beviljas bidrag.

Behörighetskriterierna är de krav som projektet måste uppfylla för att det ska kunna gå vidare till utvärdering: ansökan har lämnats in i tid, projektet har rätt målgrupper, plats för verksamheten, längd och innehåll. Därtill utvärderas den sökandes ekonomiska och praktiska förutsättningar att genomföra projektet. Om projektet inte uppfyller de kriterier som ställs, förkastas ansökan utan vidare bedömning.

Det som i sin tur påverkar projektens urval och inbördes ordning är utvärderingskriterierna nedan. Vikten för varje punkt i bedömningen av projektet har angetts efter rubriken som ett procenttal inom parentes.

Projektet har en tydlig koppling till programmet och den ansökta bidragsformen (30 %)

Målet i det föreslagna projektet ska vara betydelsefullt med tanke på målen för programmet Ett Europa för medborgarna, för programområdet och för åtgärden.
De föreslagna åtgärderna och förväntade resultat ska främja uppnåendet av målen i programmet, programområdet och åtgärden.
Ämnet måste överensstämma med programmets, delområdets och åtgärdens mål, och det ska helst ta hänsyn till programmets årliga prioriteringar.

Kvaliteten hos projektets verksamhetsplan/arbetsplan (35 %)

 • Insatserna ska vara sådana att de kan uppfylla projektets behov och målen kan uppnås.
 • Konsekvens: målen med de olika föreslagna åtgärderna måste passa ihop, och insatserna och resursernas måste matcha målen.
 • Resultatinriktning: resultaten borde kunna uppnås med rimliga kostnader.
 • Projekten måste tydligt föra fram den europeiska dimensionen i dem.
 • Företräde ges projekt där olika typer av organisationer samarbetar (t.ex. lokala myndigheter, medborgarorganisation och forskningsinstitut), som utvecklar olika typer av verksamhet (t.ex. forskning, informell utbildning, debattmöten och utställningar) eller där deltagarna representerar olika målgrupper.

Företräde ges projekt som använder nya arbetsmetoder eller föreslår innovativa åtgärder eller som har sämre förutsättningar.

Spridning av resultaten (15 %)

 • Alla projekt som beviljas programbidrag ska genomföra åtgärder som behövs för att tillvarata och sprida resultaten.
 • Det förslagna projektet ska ha indirekt inverkan på en bredare publik än de som direkt deltar i verksamheten.
 • En realistisk och genomförbar plan för spridning av resultaten borde ingå för att projektets förväntade resultat ska kunna överföras och tillvaratas effektivt.

Projektets effekter och medborgarnas deltagande (20 %)

 • Projektet borde omfatta tillräckligt med organisationer, deltagare och länder för att det föreslagna projektet sa ha verklig europeisk genomslagskraft.
 • Effekter: i första hand beviljas bidrag till projekt som har stora effekter oavsett deras storlek, och särskilt projekt som direkt anknyter till EU:s politik och som därmed kan bidra till att utforma unionens politiska agenda.
 • Kontinuitet: de föreslagna projekten/åtgärderna ska sträva efter effekter på medellång eller lång tidshorisont.
 • De föreslagna effekterna ska ge deltagarna möjligheter att delta aktivt i projektet och i de frågor som behandlas.
 • Projektet ska sträva efter balans mellan sådana medborgare som redan är aktiva i organisationer eller andra institutioner, och sådana som hittills inte har deltagit.

Företräde ges projekt med deltagande medborgare från underrepresenterade grupper eller grupper med sämre förutsättningar att delta än andra